Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Financial Econometrics I ( FAP, CIMA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222041-D
Kod Erasmus / ISCED: 11.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Financial Econometrics I ( FAP, CIMA)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for FA - masters
Elective courses for FAP - masters
Elective courses for IMA - masters
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EKO
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

See semester study programme.

Pełny opis:

The main goal of the course is to present a basic range of econometric tools used in financial data modeling. Special attention will be paid to the concept of financial time series. The issues cover tools for testing the market efficiency hypothesis, building and estimation of univariate linear and non-linear models used for the description of conditional mean and variance of return time series, as well as methods of high frequency data modeling. Additional target of the lecture is to present empirical examples of the models with the application of selected econometric software packages.

Financial econometrics is concerned with the application of quantitative methods in finance. The main aim of the course is to present econometric tools applied to description and forecasting of price and return time series of financial instruments and indices. These are often recorded at a very high frequency, are non-stationary, autocorrelated and characterized by a time-varying variance. The methods presented during the course serve as a starting point for more complex research, e.g., on financial efficiency, portfolio analysis, risk valuation or pricing of financial instruments.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Zbigniew Krysiak, Financial Engineering in the Project Development, Warsaw School of Economics, June 2015; Roman Kozhan, Financial Econometrics With EViews, Roman Kozhan & Ventus Publishing, 2010; Zbigniew Krysiak, Portfolio Development at Risk, Warsaw School of Economics, June 2015;

Literatura uzupełniająca:

J.Brzeszczyński, R.Kelm, Ekonometryczne modele rynków finansowych, WIG Press, Warszawa 2002; J.Y.Campbell, A.W.Lo, A.C.MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, New Jersey 1997; E.Elton, M.Gruber, S.Brown, W.Goetzman, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley&Sons 2007; J.D.Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press 1994; M.Rubaszek, D.Serwa, W.Marcinkowska-Lewandowska (red. nauk.), Analiza kursu walutowego, Wyd. Beck, Warszawa 2009; R.S.Tsay, Analysis of Financial Time Series, Wiley 2005. G. Loeffler, P. Posch (2011), Credit Risk Modelling Using Excel and VBA with DVD, Wiley. Lando D. (2004) Credit risk modeling, Princeton Series in Finance. Matuszyk A. (2008) Credit scoring, CeDeWu.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Describe areas of interest in financial econometrics.

2. Describe time-series characteristics of rates of return, their empirical distributions and distributions used for modeling the returns.

3. Express assumptions for the effective market hypothesis (EMH). Explain similarities and differences between basic forms of market effectiveness. Propose methods of testing the weak form of the effective market hypothesis (EMH). Give examples of anomalies in financial markets and propose methods to test those anomalies.

4. Understand the construction and nature of linear ARMA models of asset returns. Know a method of lag identification in ARMA models.

5. Interpret results from the unit root tests (the Dickey-Fuller test).

6. Characterize assumptions and the construction of CAPM models. Propose some extensions of the standard model specifications.

Umiejętności:

Student should be able to:

1. Perform a broad range of statistical analyses related to time series of asset returns. Interpret obtained results. Perform the ADF and KPSS tests.

2. Perform tests of the weak form of the efficient market hypothesis (EMH).

3. Identify the structure of an ARMA model using the Box-Jenkins approach. Estimate ARMA models and interpret the results. Verify quality of an ARMA model.

4. Estimate CAPM models and interpret estimation results.

5. Test co-integration relation between financial variables. Estimate and interpret the results.

6. Verify volatility clustering effect for asset returns. Select an appropriate specification of the GARCH model. Interpret and assess the quality of obtained results. Identify nonlinearities in the conditional variance equation of a GARCH model. Propose asymmetric GARCH specifications.

Kompetencje społeczne:

Ability to communicate in order to disseminate knowledge of financial econometrics

Ability to cooperate in applying methods of financial econometrics

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zbigniew Krysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zbigniew Krysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zbigniew Krysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zbigniew Krysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zbigniew Krysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0