Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 221700-D Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Budżet ogólny UE jako główny element systemu finansowego Unii Europejskiej. Finanse publiczne krajów UE. Przyczyny powstania funduszy strukturalnych i ich rola w polityce regionalnej i polityce spójności UE. Cele i zasady działania funduszy strukturalnych UE. Przygotowanie i ocena projektów rozwojowych współfinansowanych przez fundusze strukturalne UE. Czynniki wpływające na wydatki z budżetu ogólnego UE na politykę spójności.

Pełny opis:

Celem jest nauczenie studentów zasad działania funduszy strukturalnych UE oraz ich wykorzystania do współfinansowania projektów rozwojowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej i strefy euro, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020.

Fundusze UE 2014-2020 : [nowa perspektywa - nowe możliwości : praca zbiorowa Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014., A. Harasimowicz, Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności jako Instrumenty Realizacji Polityki Regionalnej Unii Europejskiej, Politechnika Białostocka, Białystok 2013; E. Pancer-Cybulska, E. Szostak, Polityka spójności w okresie 2014-2020: a rozwój regionów Europy, Wrocław 2011; B. Ekstowicz; M.J. Malinowski, Polityka strukturalna Unii Europejskiej: stymulatorem procesów modernizacji i rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w latach 2007-2015, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010; A. Jankowska, T. Kierzkowski, R. Knopik, Fundusze Strukturalne oraz Fundusz Spójności, Wydawnictwo: C.H.BECK, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Komisja Europejska, Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 Bruksela, dnia 2.5.2018 r. COM(2018) 321 final, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna"; ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006; ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania; ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma wiedzę o funkcjonowaniu systemu finansowego UE i kierunkach jego zmian

Student ma wiedzę o roli funduszy strukturalnych w polityce spójności UE i ich wpływie na gospodarkę państw członkowskich

Student zna rolę instytucji UE oraz państw członkowskich w procesie kształtowania i wykonywania oraz kontroli budżetu UE

Umiejętności:

1. Student potrafi zidentyfikować i rozwiązywać problemy dotyczące systemu finansowego UE, w tym zwłaszcza funduszy strukturalnych UE.

Umie pozyskać dane i informacje, by ocenić wybrany aspekt związany z finansami UE, w tym z finansowaniem z funduszy strukturalnych

Umie pozyskać dane i informacje, by ocenić wybrany aspekt związany z finansowaniem z funduszy strukturalnych

Kompetencje społeczne:

1. Student rozumie skutki społeczne wydatkowania środków z funduszy strukturalnych

2. Student rozumie uwarunkowania społeczne związane z realizacją projektów finansowanych z budżetu UE

Student wykazuje zdolność oceny ważnych kwestii społecznych związanych z projektami unijnymi.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leokadia Oręziak, Magdalena Proczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leokadia Oręziak, Magdalena Proczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leokadia Oręziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.