Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomiczny wymiar jednolitego rynku europejskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 220360-D
Kod Erasmus / ISCED: 10.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomiczny wymiar jednolitego rynku europejskiego
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W trakcie zajęć zostaną omówione ekonomiczne konsekwencje jednolitego rynku europejskieg (JRE) z punktu widzenia eliminacji tradycyjnych barier w handlu, a także barier fizycznych, technicznych i fiskalnych. Analizą zostaną objęte cztery traktatowe swobody (swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ pracowników, swoboda świadczenia usług, w tym delegowanie pracowników oraz swobodny przepływ kapitału), podstawowe elementy polityki przemysłowej, w tym reguły udzielania pomocy publicznej, instrumenty wspierania MŚP, nowe narzędzia wspierania innowacyjnej współpracy przedsiębiorców unijnych (IPCEI), instrumenty ochrony rynku europejskiego, a także elementy rynku cyfrowego.

Zajęcia prowadzone z maksymalnym zaangażowaniem studentów i użyciem narzędzi online (m.in. peer&tutor feedback, uczenie się przez słuchanie, sztuka zadawania istotnych pytań, ocenianie wzajemne i przez wykładowcę , team-based learning). Chodzi bowiem o stałą współpracę wykładowcy ze studentami, wskazywanie ewentual

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie wielopłaszczyznowych ekonomicznych konsekwencji funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego (rynku wewnętrznego UE). Studenci poznają ekonomiczne skutki zasad rządzących funkcjonowaniem jednolitego rynku europejskiego, mechanizmy ich wpływu na życie społeczno-gospodarcze oraz konsekwencje na poziomie przedsiębiorców, konsumentów oraz obywateli UE. Studentom zostaną przedstawione mechanizmy funkcjonowania oraz wpływu na życie społeczno-gospodarcze czterech swobód: swobodnego przepływu towarów, swobody świadczenia usług, swobodnego poszukiwania pracy i zatrudnienia oraz swobodnego przepływu kapitału. Ponadto studenci poznają ekonomiczne efekty poszczególnych elementów polityki przemysłowej, w tym polityki konkurencji i pomocy publicznej w odniesieniu do funkcjonowania przedsiębiorców na rynku unijnym. Studenci uzyskają również wiedzę z zakresu nowoczesnych instrumentów polityki innowacyjnej wspieranej przez państwa członkowskie UE w ramach wielostronnej współpracy na jednolitym rynku europejskim (IPCEI). W trakcie zajęć studenci nabędą również wiedzę z zakresu wspólnej polityki handlowej oraz polityki konkurencji w wymiarze ochrony rynku przed nieuczciwymi działaniami partnerów z państw trzecich (screening inwestycji, instrumenty ochrony przed subwencjonowanymi przedsiębiorstwami).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Poutvaara P., Rhode C., Stitteneder T. and Valeyatheepillay M. (2019), Contribution to Growth: Free Movements of Goods. Delivering Economic Benefits for Citizens and Businesses, European Parliamnet.

Pelkmans J. (2019) Contribution to Growth: The Single Market for Services, European Parliament.

Kainer F. (2019) Contribution to Growth. Free Movement of Services and Freedom of Establishment, European Parliament.

J. Scott Marcus, Georgios Petropoulos, Timothy Yeung (2019) Europejski jednolity rynek cyfrowy. Korzyści ekonomiczne dla obywateli i przedsiębiorstw, Parlament Europejski.

Literatura uzupełniająca:

A. Visvizi, A. Matysek-Jędrych, K. Mroczek-Dąbrowska (eds.) (2020) Poland in the Single Market: Politics, economics, the euro, Routledge.

Ambroziak A.A (2018). Manufacturing vs Services: Changes in Intra-EU Trade. The Case of the Visegrád Countries [In:] Staníčková, M., L. Melecký, E. Kovářová and K. Dvoroková (eds.). Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VB - Technical University of Ostrava, 2018, pp. 59-66..

Ambroziak A.A., Grochowska R. (2018) Mechanizm barier pozataryfowych w handlu rolno-spożywczym między Polską a Czechami w ramach rynku wewnętrznego UE, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3(356): 57-75;

Stefaniak J. Ambroziak AA (2017) "Pakiet usługowy" Komisji Europejskiej - remedium na bariery na unijnym rynku usług? (title in English: European Commission's "Service Package" - A Remedy for Barriers in the EU Service Market?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 487: 306-317;

A.A. Ambroziak (ed) (2016) New Industrial Policy of the European Union, Springer, Switzerland,

Bukowski M., Kaczor M. (2019) Contribution to Growth: Consumer Protection Delivering economic benefits for citizens and businesses, European Parliament.

Dahlbergo E., Schmidt N, Virtanen L. et. al. (2020) Legal obstacles in Member States to Single Market rules, European Parliament.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty i procesy zachodzące na jednolitym rynku europejskim oraz metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między tymi procesami

Student zna i rozumie główne tendencje rozwojowe jednolitego rynku europejskiego

Student zna i rozumie ekonomiczne mechanizmy funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego

Umiejętności:

Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy ekonomiczne i społeczne związane z funkcjonowaniem jednolitego rynku europejskiego

Student potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi związanymi z funkcjonowaniem jednolitego rynku europejskiego

Student potrafi prowadzić debatę na temat ekonomicznych konsekwencji funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści na temat jednolitego rynku europejskiego

Student jest gotowy do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, przede wszystkim w ramach jednolitego rynku europejskiego

Metody i kryteria oceniania:

inne: 50.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam A. Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam A. Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0