Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 210110-P Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Źródła i wykładnia prawa. Istota prawa gospodarczego, jego źródła i cechy. Wolność gospodarcza a reglamentacja działalności gospodarczej. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Prawa i obowiązki przedsiębiorców uczestniczących w obrocie gospodarczym. Ochrona prawna mechanizmów rynkowych, konkurencji i konsumentów. Wybrane umowy w obrocie gospodarczym. Rozstrzyganie sporów gospodarczych. Zakończenie aktywności gospodarczej, przyczyny oraz zasady jej prowadzenia.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami prawa gospodarczego, regulującego status przedsiębiorców i ich stosunki z kontrahentami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach jednolitego rynku UE, zrozumienie przez studentów roli prawa w gospodarce oraz poznanie podstaw prawnych podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, form prawnych prowadzenia tej działalności, rodzajów czynności handlowych dokonywanych przez przedsiębiorców, zasad rozstrzygania sporów gospodarczych, a także uwarunkowań prawnych oddziaływania państwa na gospodarkę.

Dodatkowym celem jest pokazanie bezpieczeństwa prawnego prowadzonej działalności gospodarczej i sposobów rozwiązywania problemów prawnych, z którymi stykają się przedsiębiorcy (na podstawie studiów przypadków - zmiana formy prawnej przez przedsiębiorcę, ustalanie warunków umów, sądowe postępowanie gospodarcze, postępowanie upadłościowe).

Literatura:

Literatura podstawowa:

J.Gospodarek, Prawo gospodarcze, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 2015 (w druku);Podstawy prawa w gospodarce, red. S.Piątek, I.Postuła, Warszawa, Wyd. Naukowe Wydz. Zarządzania UW, 2009; C.Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa, LexisNexis, 2008; J.Olszewski, Prawo gospodarcze. Kompendium, Warszawa, C.H. Beck, 2007; K.Kowalik-Bańczyk, Sposoby regulacji handlu elektronicznego w prawie wspólnotowym i międzynarodowym, Warszawa, Wolters Kluwer, 2006.

Literatura uzupełniająca:

P.Horosz, J.R.Antoniuk, Prawne podstawy przedsiębiorczości, Warszawa, Wolters Kluwer, 2009; Umowy w obrocie gospodarczym, red. J.Koch, Napierała (red.), Kraków, Zakamycze, 2006; J.Lewandowski, Prawo handlowe, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 2008; Prawo gospodarcze prywatne, red. T.Mróz, M.Stec, Warszawa, C.H. Beck, 2005;Prawo gospodarcze i handlowe. Repetytorium, red. J. Pakosiewicz, Warszawa, Wolters Kluwer, 2008; Publiczne prawo gospodarcze. Część ogólna oraz prawo działalności gospodarczej. Kompendium, red. M.Popowska, M.Strzelbicki, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008; Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw, red. K.Sobczak, Warszawa, Difin, 2005; K.Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa, LexisNexis, 2008; M.Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, t. I i II, Warszawa, Wolters Kluwer, 2008; Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym, red. J.Gołaczyński, Warszawa, Difin, 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien:

1. znać uwarunkowania prawne oddziaływania państwa na gospodarkę;

2. znać podstawowe pojęcia i instytucje prawa gospodarczego, ich wzajemne związki oraz najważniejsze źródła prawa gospodarczego;

3. dostrzegać wpływ prawa na rozwój gospodarki oraz negatywne konsekwencje niestabilności regulacji prawa gospodarczego i nadmiernej ich szczegółowości;

4. znać formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej oraz wymagania prawne w tym zakresie;

5.odróżniać podstawowe typy umów gospodarczych i rozumienie roli umów w gospodarce rynkowej;

6. znać unormowania prawne papierów wartościowych i podstaw prawnych.

Umiejętności:

Student powinien:

1. rozumieć podstawową terminologię z zakresu prawa gospodarczego;

2. umieć dostrzegać i formułować problemy prawne powstające w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak też wskazywać podstawowe sposoby ich rozwiązywania, bądź postawienia pytania w tym zakresie radcy prawnemu lub adwokatowi;

3. umieć śledzić i rozumieć zmiany regulacji prawa gospodarczego.

Kompetencje społeczne:

Student powinien wykazywać:

1. zdolność podjęcia działalności gospodarczej jako osoba fizyczna;

2. zdolność analizy zagrożeń prawnych w działalności gospodarczej i podjęcia możliwych działań naprawczych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Morawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Godlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.