Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krajowe standardy sprawozdawczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 132220-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Krajowe standardy sprawozdawczości
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Sprawozdanie finansowe. Zasady wyceny pozycji bilansowych. Warianty sprawozdawcze rachunku zysków i strat. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Znaczenie informacyjne poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. Wpływ polityki rachunkowości na przydatność informacji. Wymogi związane ze sporządzaniem, zatwierdzaniem i udostępnianiem sprawozdania finansowego.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z zawartością informacyjną sprawozdania finansowego, zasadami ich przygotowania, wpływem polityki rachunkowości na zawartość sprawozdania finansowego a także wykształcenie umiejętności wykorzystania zawartych w nich informacji przy podejmowaniu decyzji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M.Gmytrasiewicz, A.Karmańska, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006; I.Olchowicz, A.Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2008; Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, praca zbiorowa pod red. G.K.Świderskiej i W.Więcława, MAC konsulting, Difin, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, DIFIN/MAC 2009; A.Cicha, A.Kędzierska (red.), Sprawozdawczość finansowa i zamknięcie ksiąg, SKwP, Warszawa 2009; E.Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2007; Dreliszek, D.Kania, Bilans ODDK, Gdańsk 2007;

W.Skoczylas (red.), Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, SKwP, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien być w stanie:

Określić potrzeby informacyjne użytkowników informacji

...Wymienić obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw.

Definiować składniki sprawozdania finansowego.

.... Rozpoznawać i uporządkować pozycje sprawozdawcze poszczególnych elementów sprawozdania finansowego.

Przedstawić znaczenie informacyjne poszczególnych składników sprawozdania.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

Sporządzać sprawozdanie finansowe na podstawie danych z ksiąg rachunkowych.

Analizować I interpretować informacje zawarte w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego.

Zastosować poszczególne elementy polityki rachunkowości.

Wykazać wpływ polityki rachunkowości na zawartość sprawozdania finansowego

Kompetencje społeczne:

Student nabędzie następujące postawy:

Postępowanie zgodne z zasadami etyki.

Kreatywność przy doborze instrumentów polityki rachunkowości.

Zdolność do przy w zespole a jednocześnie do wyrażania własnych opinii.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Boroch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Boroch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Boroch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Boroch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0