Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka europejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 132130-P Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Gospodarka europejska
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest lepsze zrozumienie makroekonomicznych problemów funkcjonowania gospodarek europejskich w warunkach integracji ekonomicznej i transformacji systemowej. Ważnym celem jest także analiza uwarunkowań i najistotniejszych skutków stosowania różnych narzędzi polityki gospodarczej na poziomie krajowym i wspólnotowym. Zajęcia mają również uświadomić istnienie różnych odmian polityki gospodarczej w Europie i pozwolić na lepsze zrozumienie istoty występujących między nimi różnic, w tym dotyczących osiąganych wyników makroekonomicznych.

Program zajęć z European Economics stanowi połączenie wiedzy teoretycznej i jej praktycznych zastosowań pozwalające objaśnić najważniejsze problemy i prawidłowości funkcjonowania gospodarek europejskich w warunkach integracji ekonomicznej i - w mniejszym zakresie - transformacji systemowej. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny - program zawiera różne ujęcia teoretyczne, a szczególny nacisk został położony na analizę makroekonomiczną, perspektywę ekonomii instytucjonalnej. Zajęcia mają przedstawić determinanty rozwoju gospodarczego krajów i regionów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Zielińska-Głębocka,Współczesna gospodarka światowa: przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Wolters Kluwer 2012 (wybrane rozdziały)

Literatura uzupełniająca:

Raporty World Bank, IMF, Eurostat, Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, red. I. Fierla, PWN, 2011, Polska w Europie, red. I. Fierla, PWE 2011, Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, red. E. Molendowski, Difin 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Rozumienie najważniejszych procesów makroekonomicznych występujących w gospodarce polskiej i w gospodarkach europejskich w ostatnich kilkudziesięciu latach.

Znajomość modeli makroekonomicznych wyjaśniających podstawowe regularności cechujące zachowania gospodarek europejskich w warunkach integracji gospodarczej w krótkim, średnim i długim okresie,

Rozumienie uwarunkowań i najważniejszych skutków stosowania różnych narzędzi polityki gospodarczej na poziomie krajowym i wspólnotowym.

Rozróżnianie wariantów gospodarki występujące w Europie i rozumienie istoty charakteryzujących je odmienności.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

Identyfikować i prezentować główne zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarek europejskich przy użyciu poznanych modeli ekonomicznych i metod analitycznych,

Umiejętność samodzielnego analizowania różnych aspektów funkcjonowania tych gospodarek przy wykorzystaniu poznanych narzędzi i modeli ekonomicznych.

Umiejętność interpretacji rzeczywistych danych i zjawisk ekonomicznych przy użyciu zdobytej wiedzy,

Umiejętność samodzielnego formułowania oceny analizowanych zjawisk na podstawie znajomości empirycznych i teoretycznych ustaleń współczesnej ekonomii.

Umiejętność pracy w małych zespołach.

Umiejętność pisania eseju ekonomicznego lub przygotowanie referatu z prezentacją multimedialną na temat miejsca wybranego kraju w gospodarce europejskiej/światowej

Kompetencje społeczne:

Stałe aktualizowanie wiedzy, co wzmacnia nawyki doskonalenia się przez całe życie.

Wielopłaszczyznowe i kompleksowe postrzegania problemów związanych z funkcjonowaniem gospodarek europejskich oraz różnych odmian kapitalizmu w Europie.

Kreatywności i dostrzegania możliwości rozwiązań innowacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 80.00%

referaty/eseje: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Trzcińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.