Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bankowość korporacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 132040-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bankowość korporacyjna
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-FIR
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rola banków w obsłudze finansowej przedsiębiorstw. Krajowe i zagraniczne operacje rozliczeniowe. Formy finansowania działalności przedsiębiorstw (m.in. kredyt, faktoring, emisja dłużnych papierów wartościowych). Zarządzanie nadwyżkami środków pieniężnych. Elektroniczne formy komunikacji i dystrybucji.

Pełny opis:

Zapoznanie słuchaczy z obszarami współpracy przedsiębiorstwa z bankiem, przekazanie wiedzy o usługach i produktach bankowych kierowanych dla przedsiębiorstw; przedstawienie procesu podejmowania decyzji kredytowych w bankach; omówienie możliwości finansowania zarówno działalności bieżącej jak i inwestycyjnej przedsiębiorstw oraz ukazanie możliwości banku w zakresie lokowania nadwyżek finansowych przedsiębiorstw i zarządzania gotówką w grupach kapitałowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bankowość korporacyjna. Podręcznik akademicki,wyd II zmienione i rozszerzone,red. nauk. M.S. Wiatr, Difin, Warszawa 2015;

Świat Bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa, 2018

Literatura uzupełniająca:

Bankowa obsługa firmy, praca zbiorowa pod redakcją R.Szewczyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2002; A.Dahmen, P.Jacobi, Bankowa obsługa przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa, 2011; Cz.Mesjasz, Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych między bankiem a przedsiębiorstwem, AE Kraków, 2000; M.S.Wiatr, Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu,wyd. II, SGH Warszawa 2011; Współczesna bankowość korporacyjna, red.,. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2011; J.Grzywacz, Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa, 2010.

R.Jagiełło, Bankowość korporacyjna, w: Współczesna bankowość, praca zbiorowa pod redakcją M.Zaleskiej, Difin, Warszawa, 2007

Wybrane pozycje rekomendowane przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien poznać:

1. Charakterystykę produktów i usług bankowych niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstw.

2. Bankowe źródła finansowania przedsiębiorstw.

3. Zasady i kryteria ustalania ratingu kredytowego podmiotów gospodarczych

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. Konstruować ofertę produktów bankowych dla przedsiębiorstw.

2. Dokonać oceny zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego

3. Dobrać optymalne źródło finansowania przedsiębiorstwa w zależności od jego sytuacji finansowej i warunków zewnętrznych.

Kompetencje społeczne:

Student powinien nabyć:

1. Umiejętność analizy potrzeb przedsiębiorstw w zakresie produktów bankowych.

2. Znajomość zasad oceny kosztów i korzyści poszczególnych produktów bankowych dla przedsiębiorstw.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 70.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Marcin Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Krysiak, Marcin Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Dziawgo, Marcin Mikołajczyk, Anna Wierzchowska-Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Jagodzińska-Komar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Jagodzińska-Komar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0