Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polskie przedsiębiorstwa na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 131710-P Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Polskie przedsiębiorstwa na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wpływ regulacji/polityk UE (polityki konkurencji, regionalnej, polityki wobec małych i średnich firm) na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw. Warunki konkurowania na rynku UE a potencjał zasobowy tych przedsiębiorstw. Źródła przewagi i sposoby konkurowania, zakres i formy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na rynku UE. Modele biznesu polskich przedsiębiorstw.

Pełny opis:

1. Przekazanie wiedzy o podstawowych regulacjach i politykach UE, które mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

2. Wykształcenie umiejętności analizy regulacji unijnych.

3. Wykształcenie umiejętności analizy i oceny warunków funkcjonowania i konkurowania polskich przedsiębiorstw na wewnętrznym rynku UE.

4. Przekazanie wiedzy o sposobach konkurowania polskich przedsiębiorstw na wewnętrznym rynku UE.

5. Wykształcenie umiejętności analizy i oceny zachowań polskich przedsiębiorstw na rynku UE.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Polska - Raport o konkurencyjności 2017, red. nauk. M. Weresa, IGŚ ? SGH, Warszawa 2017.

2. G. Wojtkowska-Łodej, H. Bąk, /red. nauk./, Wybrane aspekty funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej. Bilans dziesięciu lat członkostwa, SGH, Warszawa, 2014.

3. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa, 2012.

4. M. Dzikowska, M.Gorynia, B. Jankowska, Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu, Difin Warszawa 2016.

5. G.Wojtkowska-Łodej, D. Michalski, P.Hawranek, Zmiany uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2014

6. W.Orłowski (wraz z zespołem),Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010.

J. Bednarz, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich. Na przykładzie wybranych branż, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013;

7. Internet a zagraniczna ekspansja przedsiębiorstw (2019) red. M. Witek-Hajduk. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Literatura uzupełniająca:

1. T. Gołębiowski, T. Dudzik, M. Lewandowska, M. Witek-Hajduk, Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008.

2. M. K. Witek-Hajduk, Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2010.

3. -G. Wojtkowska-Łodej, T. Motowidlak, A. T. Szablewski, Wybrane problemy zrównoważonego rozwoju elektroenergetyki?, Elipsa, Warszawa, 2018

4. -Komunikat Komisji (2017), Annex 1 Załącznik do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego; Inwestowanie w inteligentny, innowacyjny i zrównoważony przemysł Odnowiona strategia dotycząca polityki przemysłowej UE , Bruksela, dnia 13.9.2017 r. COM(2017) 479 final.

5. Komisja Europejska (2017), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego; Biała Księga w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dla UE 27do 2025r.,COM(2017) 2025 final

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna podstawowe prawno-regulacyjne oraz konkurencyjne uwarunkowania działania przedsiębiorstw na rynku UE i ich wpływ na rozwój polskich przedsiębiorstw,

2. Student rozumie koncepcję konkurencyjności przedsiębiorstw i jej determinanty wewnętrzne

(zasoby/kompetencje przedsiębiorstwa),

3. Student zna sposoby tworzenia przewag konkurowania i strategie konkurowania polskich przedsiębiorstw na rynku UE

4. Student zna formy międzynarodowego zaangażowania przedsiębiorstw, uwarunkowania ich praktycznego zastosowania oraz ich zalety i wady,

Umiejętności:

1. Student umie zidentyfikować istotne prawno-regulacyjne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku UE oraz przeprowadzić ich analizę (ocenić szanse i zagrożenia dla funkcjonowania przedsiębiorstw),

2. Student identyfikuje i definiuje różne problemy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw.

3. Student umie dobrać narzędzia analizy i przeprowadzić analizę zasobów i sprawności strategii konkurowania polskich przedsiębiorstw na rynku UE,

4. Student umie ocenić zakres i skuteczność różnych form internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w kontekście akcesji Polski do UE,

Kompetencje społeczne:

1. Student umie dotrzeć do materiałów źródłowych dotyczących regulacji i polityk unijnych oraz danych makroekonomicznych,

2. Student umie gromadzić, selekcjonować i analizować informacje makroekonomiczne, dane o branżach i przedsiębiorstwach,

3. Student przygotowuje opracowania w formie profesjonalnych dokumentów (analitycznych, projektowych) lub ich fragmentów,

4. Student uczy się dyskutować i współpracować w grupie przygotowującej prace analityczne i projektowe.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewelina Szczech-Pietkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.