Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia stosowana (laboratorium)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121630-P
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia stosowana (laboratorium)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-EKO
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wprowadzenie podstawowych narzędzi analizy ekonomicznej na poziomie średniozaawansowanym. Prezentacja podstawowych technik modelowania empirycznego. Konfrontowanie wiedzy teoretycznej z badaniami empirycznymi. Podstawowe tematy zawierają: zachowanie konsumentów i producentów, firmy na rynkach oligopolistycznych, rynek pracy, wzrost i cykl koniunkturalny, efekty polityki fiskalnej i monetarnej, stosowany model równowagi ogólnej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z narzędziami analizy ekonomicznej. Przedmiot poszerzy wiedzę studentów o znajomość metod empirycznego badania zjawisk ekonomicznych, w tym technik modelowania i sposobów prowadzania badań empirycznych i eksperymentalnych. Podczas kursu studenci nabędą umiejętność, pozwalającą wykorzystywać wiedzę teoretyczną uzyskaną na innych przedmiotach w praktyce prowadzenia badań empirycznych czy eksperymentalnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Barreto, H. (2009), Intermediate Microeconomics with Microsoft Excel, Cambridge.

2. Martin, S. (2002), Advanced Industrial Economics. Blackwell.

3. Romer, D. (2016), Makroekonomia dla zaawansowanych. PWN.

4. Maddala, G.S. (2006) Ekonometria, PWN, Warszawa.

5. Amisano, G., Gianini, C. (1997) Topics in structural VAR econometrics, Springer.

Literatura uzupełniająca:

1. Kilian, L., Lütkepohl, H. (2017), Structural Vector Autoregressive Analysis, Cambridge University Press

2. Wybrane opublikowane oraz nieopublikowane artykuły naukowe.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znajomość współczesnych metod ekonomicznych analiz empirycznych na poziomie średniozaawansowanym.

Rozumienie metod matematycznych wykorzystywanych we współczesnej ekonomii na poziomie średniozaawansowanym.

Znajomość podstawowych kierunków badań empirycznych we współczesnej ekonomii.

Umiejętności:

Umiejętność stosowania wiedzy ekonomicznej na poziomie średniozaawansowanym.

Umiejętność wykorzystywania właściwych narzędzi modelowych i analitycznych do opisu problemów ekonomicznych.

Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do wyjaśnienia obserwowanych procesów ekonomicznych.

Kompetencje społeczne:

Świadomość roli ekonomii w procesie podejmowania decyzji gospodarczych.

Akceptowanie różnych perspektyw poznawczych w prowadzeniu badań ekonomicznych.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń: 20.00%

inne: 80.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0