Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody matematyczne ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121610-P
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody matematyczne ekonomii
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-EKO
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

semestralny plan zajęć

Pełny opis:

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi metodami matematycznymi stosowanymi w mikro i makroekonomii oraz modelami ekonomicznymi, w których te metody mają zastosowanie. Studenci poznają składniki matematycznego modelu wybranych zjawisk ekonomicznych oraz metody analizy takiego modelu. W szczególności omówione będą równania różniczkowe i różnicowe, jak również niezbędne w ich analizie metody algebry liniowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sydseater, P. Hammond, A. Seierstad, A. Strom, Further mathematics for economic analysis, Prentice Hall, 2008.; A.C. Chiang, Podstawy ekonomii matematycznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1994; A. Ostoja-Ostaszewski, Matematyka w ekonomii. Modele i metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996. M. Ekes, J. Kłopotowski, Zbiór zadań z algebry liniowej cz. I, Oficyna Wydawnicza SGH, wyd. III, 2013; M. Ekes, J. Kłopotowski, Zbiór zadań z algebry liniowej, cz. II, wyd. II, BEL Studio, Warszawa 2011; J. Kłopotowski, Algebra liniowa , wyd. V , Oficyna Wydawnicza SGH 2013,

Literatura uzupełniająca:

E. Panek, Ekonomia matematyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2000; A. Malawski, Wprowadzenie do ekonomii matematycznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 1999; D. Wade Hands, Intoductory Mathematical Economics, Oxford University Press 2004. M. Ekes, J. Kłopotowski, http://www.ibuk.pl/fiszka/102855/zbior-zadan-z-algebry-liniowej.html, 2013; A. Kostrykin, Wstęp do algebry, cz.1. Podstawy algebry; cz. 2. Algebra liniowa, PWN, 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znać metody optymalizacji używane do znajdowania wartości optymalnych zmiennych ekonomicznych w modelu.

Znać przykłady modeli ekonomicznych, w których stosuje się równania różnicowe oraz techniki ich podstawowej analizy ze szczególnym uwzględnieniem równowagi i analizy jakościowej.

Znać przykłady modeli ekonomicznych, w których stosuje się równania różniczkowe oraz techniki ich podstawowej analizy ze szczególnym uwzględnieniem równowagi i analizy jakościowej.

Umiejętności:

Umieć porównywać wartości zmiennych ekonomicznych w różnych stanach równowagi, stosując metody rachunku różniczkowego.

Potrafić wyznaczać wartości stacjonarne zmiennych, stosując warunki optymalności pierwszego rzędu i rozstrzygnąć, czy znalezione wartości stacjonarne są poszukiwanymi wartościami optymalnymi, stosując warunki optymalności drugiego rzędu.

Przeprowadzić podstawową analizę jakościową modelu ekonomicznego.

Kompetencje społeczne:

Student powinien uświadomić sobie, że narzędzia matematyczne pozwalają w precyzyjny i klarowny sposób modelować zjawiska i procesy ekonomiczne.

Student powinien nabyć umiejętność stosowania równań różnicowych i różniczkowych w modelowaniu ekonomicznym.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 34.00%

kolokwium: 33.00%

inne: 33.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0