Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie badań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121560-P
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projektowanie badań
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach zajęć przedstawione zostaną podstawy metodologiczno-organizacyjne projektowania oraz prowadzenia badań społecznych w formie obserwacji, wywiadów oraz eksperymentów w orientacji ilościowej oraz jakościowej. Treści teoretyczne będą ilustrowane przykładami z aktualnej praktyki badawczej zarówno krajowej jak i międzynarodowej. Celem zajęć jest nabycie umiejętności w zakresie projektowania jak i realizacji procesu badawczego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie rodzajów, roli, funkcji i metod prowadzenia badań ekonomiczno-społecznych, charakterystyka wybranych metod badań, zasad przygotowywania odpowiednich narzędzi, doboru próby, sposobu analizy oraz przedstawienie propozycji prezentacji wyników z badań. Ponadto celem jest wykształcenie umiejętności planowania organizacji i realizacji badania w obszarze zjawisk i procesów ekonomiczno-społecznych (w formie wywiadów, obserwacji, eksperymentu). Celem zajęć jest pokazanie praktycznej strony projektowania jak i prowadzenia badań.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Rószkiewicz M., J. Perek-Białas, D. Węziak-Białowolska, A. Zięba-Pietrzak, Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza, PWN, Warszawa, 2013; J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa, 2012; E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa, PWN, 2008.

Literatura uzupełniająca:

1) Cz. Bracha, Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996; 2) Fieldwork jest sztuką, pod. red. P.B. Sztabińskiego, F. Sztabińskiego, Z. Sawińskiego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 2004; 3) J. Kordos, Dokładność danych w badaniach społecznych, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 35, GUS, Warszawa, 1987; 4) A.M. Nikodemska-Wołowik, Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999; 5) J. Perek-Białas J., B. Worek, Tworzenie map pojęciowych. Jakościowa technika rekonstrukcji procesów kognitywnych, [w:] J. Garczarczyk, red., AE nr 71, Poznań, 2006, ss. 165- 178; 6) Abuladze, L., & Perek-Białas, J. (2018). Measures of ageism in the labour market in international social studies. In Contemporary perspectives on ageism (pp. 461-491). Springer, Cham 7) Żyminkowska, K., Perek?Białas, J., & Humenny, G. 2022, The effect of product category on customer motivation for customer engagement behaviour. International Journal of Consumer Studies (https://doi.org/10.1111/ijcs.12837) 8) Sagan A., Perek-Białas J., Eksploracyjne podejścia w budowie modeli strukturalnych w: Metody badań marketingowych. Modelowanie, technologia, wizualizacja, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, 2016, ss. 38-51.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien mieć:

1. Wiedzę z zakresu projektowania badań społecznych.

2. Umieć identyfikować metody i narzędzia ilościowe do analizy problemów ekonomicznych i społecznych.

3. Wiedzę na temat różnych badań do analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. Projektować badania społeczne, w tym badania ilościowe i jakościowe oraz dokonywać analizy zjawisk i procesów społecznych.

2. Potrafi prowadzić analizy statystyczne z użyciem specjalistycznych pakietów komputerowych.

3. Potrafi analizować dane z badań.

4. Potrafi dostosować metody prezentacji wyników analiz do wymagań odbiorców.

Kompetencje społeczne:

Student:

1. Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej w pracy w podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych do projektowania jak i analizy wyników z różnych badań.

Student:

2. Daje przykład etycznych zachowań zawodowych.

Student:

3. Umie współpracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

projekty: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kubicki, Jolanta Perek-Białas, Agnieszka Pleśniak, Wojciech Trzebiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kubicki, Jolanta Perek-Białas, Agnieszka Pleśniak, Wojciech Trzebiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kubicki, Jolanta Perek-Białas, Agnieszka Pleśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kubicki, Jolanta Perek-Białas, Agnieszka Pleśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Perek-Białas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Perek-Białas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0