Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Firmy wielonarodowe w gospodarce światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121490-S
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Firmy wielonarodowe w gospodarce światowej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLS-MSG
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-GBI
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-GLO
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład przedstawia uwarunkowania działalności firm międzynarodowych, koncentrując się na najważniejszych aspektach organizacji i zarządzania i wyjaśniając, dlaczego niektóre kraje są bardziej atrakcyjne jako miejsce lokalizacji takich przedsiębiorstw. W czasie zajęć analizowany będzie także wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i przedsiębiorstw międzynarodowych na gospodarki kraju inwestora i kraju przyjmującego inwestycje.

Pełny opis:

Celem zajęć jest analiza aktywności firm międzynarodowych (ang. multinational enterprises - MNE) we współczesnym świecie oraz dyskusja na temat kosztów i korzyści dla firmy z podziału produkcji między różne lokalizacje, jak również konsekwencje działalności przedsiębiorstw międzynarodowych dla gospodarek

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Budnikowski, "Ekonomia międzynarodowa", PWE Warszawa 2017, rozdz. 7;

John H. Dunning, Sarianna M. Lundan, Multinational enterprises and the global economy, E. Elgar Publishing, 2008, rozdz. 1, 4-5, 7, 11.

A.M. Kowalski, Internationalization of Firms, Warsaw School of Economics 2015, rozdz. 5, 6, http://doi.org/10.5281/zenodo.4249722;

UNCTAD, "World Investment Report 2022. International tax reforms and sustainable investment", New York and Geneva: United Nations, 2022, https://unctad.org/system/files/official-document/wir2022_en.pdf, rozdz. 1.

Literatura uzupełniająca:

Asmussen, C., Chi, T. and Narula, R. (2022) Quasi-internalization, recombination advantages and global value chains: clarifying the role of ownership and control. Journal of International Business Studies. ISSN 1478-6990 doi: https://doi.org/10.1057/s41267-022-00551-5

Pineli, A., Narula, R., & Belderbos, R. (2021). FDI, multinationals and structural change in developing countries. In N. Foster-McGregor, L. Alcorta, A. Szirmai, & B. Verspagen (Eds.), New Perspectives on Structural Change: Causes and Consequences of Structural Change in the Global Economy, Oxford University Press.

Narula, R., Asmussen, C. G., Chi, T., & Kundu, S. K. (2019). Applying and advancing internalization theory: The multinational enterprise in the twenty-first century. Journal of International Business Studies, 50(8), 1231?1252. doi:10.1057/s41267-019-00260-6

Witt, M.A. (2019). De-globalization: Theories, predictions, and opportunities for international business research, Journal of International Business Studies , (2019) 50, s. 1053-1077;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student rozumie koszty i korzyści przedsiębiorstwa wynikające z podziału produkcji i jej lokalizacji w różnych krajach

2. Student wie, jak stworzyć i utrzymać międzynarodową konkurencyjność firm międzynarodowych (MNC) i zna metody walki konkurencyjnej takich przedsiębiorstw

3. Student rozumie motywacje MNC do inwestowania za granicą i wie, jak zdefiniować bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ).

4. Student rozumie złożoność, specyfikę i rozwój międzynarodowych łańcuchów wartości, zna struktury organizacyjne i strategie MNC

5. Student wie, jak aktywność MNC wpływa na gospodarki krajów

Umiejętności:

1.Student potrafi zidentyfikować źródła przewag konkurencyjnych MNC

2. Student umie zmierzyć aktywność transnarodową firm wielonarodowych

3. Student potrafi analizować pozycję rynkową wielonarodowej firmy i określić odpowiednią strategię ekspansji na nowe rynki za granicą

4. Student potrafi sformułować politykę przyciągania BIZ i wykorzystania inwestycji bezpośrednich dla rozwoju gospodarki

Kompetencje społeczne:

1. Student potrafi pracować w zespole

2. Student będzie wyróżniał się kreatywnością, otwartością na zmiany, umie pracować w dynamicznym środowisku międzynarodowym

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

referaty/eseje: 25.00%

inne: 20.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 5.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andżelika Kuźnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andżelika Kuźnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Karaś, Artur Tomeczek, Marzenna Weresa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Suska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Waldemar Milewicz, Artur Tomeczek, Marzenna Weresa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0