Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlu międzynarodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121460-D
Kod Erasmus / ISCED: 10.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo handlu międzynarodowego
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-GBI
Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-GLO
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studentom zostanie przekazana wiedza nt. ram prawnych i instytucjonalnych międzynarodowego handlu. Szczególny nacisk zostanie położony na wyjaśnieniu głównych różnic pomiędzy krajowymi systemami prawnymi, przedstawieniu regulacji transakcji w handlu międzynarodowym oraz dorobku w zakresie harmonizacji dziedzin prawa kluczowych dla międzynarodowej wymiany handlowej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zaprezentowanie złożoności ram prawnych i instytucjonalnych międzynarodowego obrotu gospodarczego. Główny nacisk zostanie położony na różnicach między systemami prawnymi, prawie kolizyjnym w ramach Unii Europejskiej, sposobach rozstrzygania sporów w handlu międzynarodowym oraz zharmonizowanym prawie handlowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Akty prawne przekazane w trakcie zajęć.

Literatura uzupełniająca:

R. Schaffer, F. Agusti, L. Dhooge, B. Earle,

International Business Law and its Environment, South-Western, 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po ukończeniu kursu student posiada wiedzę o:

1. różnicach między systemami prawnymi,

2. głównych źródłach prawa cywilnego i handlowego w perspektywie międzynarodowej,

3.sposobach rozstrzygania sporów w handlu międzynarodowym.

Umiejętności:

Po zakończeniu kursu będzie rozumieć złożoność systemu prawnego regulującego handel międzynarodowy. Student w szczególności będzie umieć:

1. określić prawo właściwe w umowach międzynarodowych,

2. określić sąd właściwy w międzynarodowym sporze handlowym

3. współpracować z prawnikami.

Kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu studenta będzie charakteryzować wyższa świadomość ryzyka związanego z naruszeniem przepisów prawa.

Po zakończeniu kursu studenta będzie charakteryzować wyższa świadomość różnic między systemami prawnymi i krajami należącymi do poszczególnych systemów.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 80.00%

referaty/eseje: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bartosz Targański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bartosz Targański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bartosz Targański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Napiórkowska, Bartosz Targański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0