Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do teorii gier

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121430-P
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do teorii gier
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-MIS
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-EKO
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

1. Gra strategiczna - wprowadzenie 2. Teoria racjonalnego wyboru 3. Gry w postaci normalnej, koncepcje rozwiązania 4. Strategie mieszane 5. Gry sekwencyjne o doskonałej informacji 6. Gry powtarzalne 7. Informacja 8. Gry o niekompletnej informacji 9. Zastosowanie gier o niekompletnej informacji 10. Gry kooperacyjne

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy o sposobach formalnego modelowania sytuacji decyzyjnych, wskazanie związku z innymi dyscyplinami nauki, przybliżenie ekonomicznych zastosowań teorii gier.

Program: Teoria gier jest działem nauki zajmującą się analizą zachowania w sytuacji, gdy na wynik wpływają decyzje więcej niż jednego decydenta. Jest ona współcześnie stosowana w mikroekonomii jako podstawowe narzędzie analizy zachowania podmiotów na rynku. Zajęcia dają studentowi formalne narzędzia analizy różnego typu problemów decyzyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M.Malawski, A.Wieczorek, H.Sosnowska, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, wyd II, PWN, 1012; Grupowe podejmowanie decyzji. Elementy teorii. Przykłady zastosowań, red. H.Sosnowska, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 1990.

Literatura uzupełniająca:

J.Watson, Strategia. Wprowadzenie do teorii gier, Wydawnictwo WNT, 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien znać i rozumieć metody modelowania gier, swobodnie posługiwać się narzędziami służącymi do analizy optymalności podejmowanych decyzji.

Przedmiot stanowi teoretyczną podstawę do kontynuowania studiowania nauk społecznych, dlatego student powinien rozumieć jak i gdzie teoria gier może być zastosowana.

Student powinien umieć rozpoznać elementy gry w rzeczywistych sytuacjach ekonomicznych, przedstawić i rozwiązać proste problemy decyzyjne.

Umiejętności:

Student potrafi dokonać analizy zjawisk ekonomicznych przy pomocy teorii gier, zdefiniować problem decyzyjny i dobrać odpowiednie narzędzia, aby zbudować model.

Student umie dobrać i zastosować odpowiednie koncepcje rozwiązania do wyznaczenia optymalnego sposobu zachowania.

Student umie rozpoznać elementy teorii gier w życiu codziennym.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do objaśniania rzeczywistych sytuacji i rozumie zalety wykorzystania formalnego podejścia do modelowania problemów decyzyjnych.

Student rozumie różnice między teorią podejmowania decyzji, a teorią gier.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Folfas, Aleksandra Szarek-Piaskowska, Justyna Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Franaszek, Justyna Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0