Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej (e-learning)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121159-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej (e-learning)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rynek wewnętrzny (jednolity rynek europejski) jako etap procesu integracyjnego w UE. Przyczyny i sposoby realizacji oraz podstawy prawne. Korzyści ekonomiczne. Proces decyzyjny w UE i jego wpływ na efektywność funkcjonowania rynku. Istota swobody przepływu towarów, kapitału, osób i usług. Harmonizacja podatków. Reguły konkurencji.Instrumenty ochrony rynku wewnętrznego UE (wspólna polityka handlowa, wspólna polityka konkurencji, instrumenty przeciwdziałające firmom subsydiowanym spoza UE, screening inwestycji. Nowey wyzwania cyfrowe dla funkcjonowania rynku wewnętrznego UE.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z zasadami, sposobami i efektami funkcjonowania rynku wewnętrznego UE (jednolitego rynku europejskiego). Akcent jest położony na cztery swobody rynku wewnętrznego (swobodę przepływu towarów, osób, kapitału i świadczenia usług): ich ramy prawne oraz efekty ekonomiczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ambroziak A.A. (2018) Single European Market After Brexit, Studia Europejskie, 85(1): 89-116;;

Stefaniak J. Ambroziak AA (2017) "Pakiet usługowy" Komisji Europejskiej - remedium na bariery na unijnym rynku usług? (title in English: European Commission's "Service Package" - A Remedy for Barriers in the EU Service Market?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 487: 306-317;

Ambroziak AA (2015) Reindustrialization or servitization: trade tendencies in the European Union internal market [in:] E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idziak (eds.) Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, pp. 225-240;

Literatura uzupełniająca:

Ambroziak A.A., Grochowska R. (2018) Mechanizm barier pozataryfowych w handlu rolno-spożywczym między Polskš a Czechami w ramach rynku wewnętrznego UE, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3(356): 57-75;

Grochowska R., Ambroziak A.A. (2018) Selected Aspects of Protectionism of EU Member States in the EU Agri-Food Market, Problems of World Agriculture, 18(XXXIII:2): 82-94; (2081-6960/13); DOI: 10.22630/PRS.2018.18.2.36

Ambroziak A.A (2018). Manufacturing vs Services: Changes in Intra-EU Trade. The Case of the Visegrád Countries [In:] Staníčková, M., L. Melecký, E. Kovářová and K. Dvoroková (eds.). Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018, pp. 59-66..

Ambroziak AA (ed) (2016) New Industrial Policy of the European Union, Springer, Switzerland,

Ambroziak AA, Hartwell Ch.A. (2017) The impact of investments in special economic zones on regional development: the case of Poland, Regional Studies; Ambroziak AA (2017) Nowe ukierunkowanie pomocy publicznej na B+R+I w Unii Europejskiej na lata 2014-2020, Studia Europejskie, 82(2): 95-118;

Ambroziak AA (2013) Wpływ wprowadzenia swobodnego przepływu kapitału na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Unii Europejskiej. Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego (title in English: The impact of free movement of capital on Foreign Direct Investments in the European Union. Consequences of the 20 years Internal Market of the European Union), Studia Europejskie, 68(4),

Ambroziak AA (2013) Wpływ ewolucji prawa swobodnego przepływu osób na migrację w ramach Unii Europejskiej. Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego (title in English: The impact of free movement of persons on migration within the European Union. Consequences of the 20 years Internal Market of the European Union), Studia Europejskie (67) 3,

Ambroziak AA (2013) Handlowe skutki ewolucji prawa swobody świadczenia usług. Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego UE (title in English: Trade effects of the evolution of EU law on freedom to provide services. Consequences of the 20 years Internal Market of the European Union), Studia Europejskie (66) 2,

Ambroziak AA (2013) Handlowe skutki ewolucji prawa swobodnego przepływu towarów. Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego UE (title in English: Trade effects of the evolution of EU law on free movement of goods. Consequences of the 20 years Internal market of the European Union), Studia Europejskie 65(1),

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada wiedzę na temat zasad, podstaw prawnych, mechanizmów oraz skutków ekonomicznych funkcjonowania rynku wewnętrznego UE.

2. W szczególności zna i rozumie mechanizm funkcjonowania czterech swobód gospodarczych jednolitego rynku europejskiego i jego efekty dla państw członkowskich UE oraz partnerów zewnętrznych.

3. Student zna główne bariery występujące na rynku wewnętrznym UE w odniesieniu do czterech swobód

Umiejętności:

1. Student posiada umiejętność analizy i krytycznej oceny funkcjonowania czterech swobód rynku wewnętrznego UE.

2. Student potrafi wskazać na główne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim oraz zakres prawa wspólnotowego regulującego warunki prowadzenia działalności gospodarczej w UE.

3. Student potrafi wskazać główne bariery na rynku wewnętrznym UE

Kompetencje społeczne:

1. Wykazuje się umiejętnością wielopłaszczyznowego postrzegania zjawisk gospodarczo-społecznych na rynku wewnętrznym UE

2. Wykazuje się umiejętnością dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

inne: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam A. Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Kurs internetowy - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Kurs internetowy - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Kurs internetowy - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Kurs internetowy - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0