Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121150-S Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rynek wewnętrzny (jednolity rynek europejski) jako etap procesu integracyjnego w UE. Przyczyny i sposoby realizacji oraz podstawy prawne. Korzyści ekonomiczne. Proces decyzyjny w UE i jego wpływ na efektywność funkcjonowania rynku. Istota swobody przepływu towarów, kapitału, osób i usług. Harmonizacja podatków. Reguły konkurencji. Znaczenie Strategii Lizbońskiej dla funkcjonowania rynku wewnętrznego UE.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z zasadami, sposobami i efektami funkcjonowania rynku wewnętrznego UE (jednolitego rynku europejskiego). Akcent jest położony na cztery swobody rynku wewnętrznego (swobodę przepływu towarów, osób, kapitału i świadczenia usług): ich ramy prawne oraz efekty ekonomiczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Stefaniak J., Ambroziak AA (2017) "Pakiet usługowy" Komisji Europejskiej - remedium na bariery na unijnym rynku usług? (title in English: European Commission's "Service Package" - A Remedy for Barriers in the EU Service Market?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 487: 306-317; Ambroziak AA (ed) (2016) New Industrial Policy of the European Union, Springer, Switzerland, Ambroziak AA (2015) Reindustrialization or servitization: trade tendencies in the European Union internal market [in:] E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idziak (eds.) Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, pp. 225-240; Ambroziak AA (2013) Wpływ wprowadzenia swobodnego przepływu kapitału na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Unii Europejskiej. Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego (title in English: The impact of free movement of capital on Foreign Direct Investments in the European Union. Consequences of the 20 years Internal Market of the European Union), Studia Europejskie, 68(4), Ambroziak AA (2013) Wpływ ewolucji prawa swobodnego przepływu osób na migrację w ramach Unii Europejskiej. Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego (title in English: The impact of free movement of persons on migration within the European Union. Consequences of the 20 years Internal Market of the European Union), Studia Europejskie (67) 3, Ambroziak AA (2013) Handlowe skutki ewolucji prawa swobody świadczenia usług. Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego UE (title in English: Trade effects of the evolution of EU law on freedom to provide services. Consequences of the 20 years Internal Market of the European Union), Studia Europejskie (66) 2, Ambroziak AA (2013) Handlowe skutki ewolucji prawa swobodnego przepływu towarów. Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego UE (title in English: Trade effects of the evolution of EU law on free movement of goods. Consequences of the 20 years Internal market of the European Union), Studia Europejskie 65(1), J.Zombirt, Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Difin 2009; J. Barcz, K. Michałowska-Gorywoda, E. Kawecka-Wyrzykowska, Integracja Europejska w świetle Traktatu z Lizbony, PWE, Warszawa 2012; J.Kundera, Jednolity rynek europejski, Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, 2003.

Literatura uzupełniająca:

Ambroziak AA, Hartwell Ch.A. (2017) The impact of investments in special economic zones on regional development: the case of Poland, Regional Studies; Ambroziak AA (2017) Nowe ukierunkowanie pomocy publicznej na B+R+I w Unii Europejskiej na lata 2014-2020, Studia Europejskie, 82(2): 95-118;

Jan W.Wiktor, Rynek Unii Europejskiej, koncepcja i zasady funkcjonowania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, 2005; M.K. Kolasiński (red.), Zarys prawa swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Toruń 2013, E. Grabitz, M. Hilif, D. Łubowski, Swobody wspólnotowe w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Komentarz, Warszawa 2009, M. Kozuch, Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada wiedzę na temat zasad, podstaw prawnych, mechanizmów oraz skutków ekonomicznych funkcjonowania rynku wewnętrznego UE.

2. W szczególności zna i rozumie mechanizm funkcjonowania czterech swobód gospodarczych jednolitego rynku europejskiego i jego efekty dla państw członkowskich UE oraz partnerów zewnętrznych.

3. Student zna główne bariery występujące na rynku wewnętrznym UE w odniesieniu do czterech swobód

Umiejętności:

1. Student posiada umiejętność analizy i krytycznej oceny funkcjonowania czterech swobód rynku wewnętrznego UE.

2. Student potrafi wskazać na główne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim oraz zakres prawa wspólnotowego regulującego warunki prowadzenia działalności gospodarczej w UE.

3. Student potrafi wskazać główne bariery na rynku wewnętrznym UE

Kompetencje społeczne:

1. Wykazuje się umiejętnością wielopłaszczyznowego postrzegania zjawisk gospodarczo-społecznych na rynku wewnętrznym UE

2. Wykazuje się umiejętnością dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.