Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120910-P
Kod Erasmus / ISCED: 11.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Demografia
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-EKO
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Zaznajomienie z przedmiotem rozważań demografii jako dyscypliny naukowej i jej metodami analiz, nauczenie metod analizy demograficznej, poprawnej interpretacji mierników demograficznych i korzystania z różnych źródeł informacji, przekazanie wiedzy o przemianach demograficznych, ich uwarunkowaniach i skutkach - demograficznych, ekonomicznych i społecznych.

Wykład przedstawia problematykę demografii, zaznajamia z podstawami metod pomiaru i analizy procesów demograficznych, a także omawia metody prognozowania demograficznego. Ukazuje współczesną sytuację demograficzną wraz z jej przyszłymi implikacjami. Ze szczególną uwagą są potraktowane tematy zmian demograficznych w Polsce i w Europie. Omawiane są także podstawowe teorie dotyczące procesów demograficznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J.Z.Holzer, Demografia, PWE, Warszawa 2003; Green Paper (COM 2005-94, 16.03.2005), "Confronting demographic change: a new solidarity between generations" (DG EMPL); I.E.Kotowska, W.Wróblewska, Zmiany demograficzne - pomiar procesów i ocena skutków społeczno-ekonomicznych, w: T.Panek (red.), Statystyka społeczna, PWE, 2007, s.63-98; J. Kurkiewicz (red.), 2010, Procesy demograficzne i metody ich analizy. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

Literatura uzupełniająca:

World Population Prospects. The 2019 Revision. Highlights, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, United Nations, New York, 2019; 2nd European Demography Report: Meeting Social Needs in an Ageing Society, EC, Brussels 2008; M.Okólski, A.Fihel, 2012, Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa; I.E.Kotowska, J.Jóźwiak, A.Matysiak, A.Baranowska, 2008, Poland: Fertility decline - a response to profound societal change and transformations in the labour market?, w: T.Frejka, T.Sobotka, J.M.Hoem, L.Toulemon (eds.), Childbearing Trends and Policies in Europe, Demographic Research, Vol. 19; Article 22: 795-854; Raporty Rządowej Rady Ludnościowej o sytuacji demograficznej Polski, http://www.stat.gov.pl/bip/;

Caselli, G., J. Vallin, G. Wunsch, 2006, Demography. Analysis and Synthesis. Elsevier (wybrane rozdziały)

Preston, S.H. Heuveline P., Guillot M. (2001). Demography. Measuring and Modelling Population Processes. Blackwell Publishing

Rowland, D. T. (2003). Demographic Measures and Concepts. Oxford University Press

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien:

1. Znać podstawowe teorie demograficzne (reprodukcji ludności, płodności, rodziny, umieralności, migracji), znać źródła danych statystycznych i definiować podstawowe mierniki demograficzne.

2. Opisać obecne problemy demograficzne Polski i Europy i objaśnić podstawowe przemiany demograficzne w Polsce, Europie i na świecie.

3. Wyjaśnić, na czym polega prognozowanie demograficzne i znać podstawowe przewidywania ludności dla Polski, Europy i świata .

Umiejętności:

Student powinien:

1. Analizować i interpretować dane dotyczące procesów demograficznych. (reprodukcji ludności, rodziny, płodności, umieralności, migracji).

2. Korzystać ze źródeł danych używanych w demografii.

Zbudować tablice trwania życia i zinterpretować ich parametry.

Obliczać podstawowe współczynniki demograficzne.

Dokonać standaryzacji współczynników demograficznych.

Kompetencje społeczne:

Student powinien:

1. Mieć świadomość przebiegu procesów demograficznych i ich możliwych skutków.

2. Zdolność do formułowania wniosków dotyczących współczesnych przemian demograficznych w Polsce i Europie.

Rozumieć potrzebę przeprowadzania badań społeczno-demograficznych i konieczność korzystania z różnych źródeł danych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 40.00%

egzamin testowy: 35.00%

ocena z ćwiczeń: 25.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kocot-Górecka, Wojciech Łątkowski, Wiktoria Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kocot-Górecka, Wojciech Łątkowski, Sylwia Timoszuk, Wiktoria Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kocot-Górecka, Krzysztof Tymicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kocot-Górecka, Wiktoria Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kocot-Górecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0