Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120550-P
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Problemy związane z realizacją przez rachunkowość jej funkcji informacyjnej, dotyczące przede wszystkim potrzeb informacyjnych interesariuszy z otoczenia przedsiębiorstwa, konstrukcji raportu finansowego i jego walorów informacyjnych, jakości informacji sprawozdawczych, wpływu polityki rachunkowości na jakość informacji sprawozdawczych a także roli rachunkowości finansowej jako źródła informacji dla zarządzających

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z zawartością informacyjną sprawozdania finansowego, zasadami ich przygotowania, wpływem polityki rachunkowości na zawartość sprawozdania finansowego a także wykształcenie umiejętności wykorzystania zawartych w nich informacji przy podejmowaniu decyzji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Wielgórska-Leszczyńska, Użyteczność informacji w sprawozdaniach finansowych, [w:] Eseje o podatkach i rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018; J. Wielgórska-Leszczyńska, Wykorzystanie rachunkowości w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstwa [w:] Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2015; Rachunkowość finansowa. Zbór zadań, Praca zbiorowa pod red. J. Wielgórskiej-Leszczyńskiej, Centrum Rachunkowości i Podatków, Legionowo 2011, G, Świderska,Jak czytać sprawozdanie finansowe, DIFIN/MAC 2007; I.Olchowicz A.Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa, DIFIN 2005.

Literatura uzupełniająca:

G. K. Świderska, W. Więcław (red.) Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, DIFIN/MAC, Warszawa 2009; J. Wielgórska-Leszczyńska, Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa w kontekście jakości danych ze sprawozdań finansowych [w:] Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012; J. Wielgórska-Leszczyńska, Informowanie o kontynuowaniu działalności [w:] Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarcze; (red.) S. Sojak, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012; J. Wielgórska-Leszczyńska, Zmiany w gospodarce w kontekście społecznej odpowiedzialności i ich wpływ na rachunkowość [w:] Nauki ekonomiczne a praktyka gospodarcza. Wzajemna zależność, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015 .

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.Określić potrzeby informacyjne użytkowników informacji generowanych w systemie rachunkowości i scharakteryzować cechy jakościowe informacji sprawozdawczych oraz wymienić obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw .

2.Definiować składniki sprawozdania finansowego, rozpoznawać i uporządkować pozycje sprawozdawcze poszczególnych elementów sprawozdania finansowego.

3.Przedstawić znaczenie informacyjne poszczególnych składników sprawozdania i porównać znaczenie informacyjne sprawozdań sporządzonych różnymi metodami lub w różnych wariantach.

4.Wymienić instrumenty polityki rachunkowości.

Umiejętności:

1.Sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe.

2.Analizować informacje zawarte w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego i interpretować informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz dobierać informacje sprawozdawcze istotne z punktu widzenia podejmowania określonych decyzji.

3.Zastosować poszczególne instrumenty polityki rachunkowości i wykazać wpływ polityki rachunkowości na zawartość sprawozdania finansowego oraz weryfikować przydatność informacji sprawozdawczych dla poszczególnych interesariuszy.

Kompetencje społeczne:

1.Świadomość znaczenia jakości informacji sprawozdawczych oraz postępowanie zgodne z zasadami etyki przy doborze instrumentów polityki rachunkowości i sporządzaniu sprawozdania finansowego.

2.Świadomość ograniczeń informacyjnych sprawozdania finansowego z punktu widzenia potrzeb zarządczych oraz zolność do wyrażania własnych opinii.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 30.00%

ocena z ćwiczeń: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hanna Bystrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0