Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania marketingowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120110-S
Kod Erasmus / ISCED: 04.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0414) Marketing i reklama Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badania marketingowe
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Istota i rodzaje badań marketingowych. Proces badawczy. Planowanie badania marketingowego. Badania marketingowe wtórne i pierwotne. Metody ankietowe. Metody jakościowe. Metody obserwacyjne. Metody eksperymentalne. Dobór prób w badaniach marketingowych. Badania marketingowe w wybranych obszarach zastosowań. Etyka realizacji badań marketingowych.

Pełny opis:

Przedstawienie roli, funkcji, zasad i metod prowadzenia badań marketingowych; charakterystyka wybranych narzędzi badawczych (wraz z praktycznym zapoznaniem z nimi) oraz przedstawienie sposobów wykorzystania wyników badań w działalności marketingowej organizacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku, pod red. Mazurek-Łopacińska K., Warszawa 2016.

Sagan A., Metodologia badań ekonomicznych, Kraków 2016.

Badania marketingowe, pod red. D. Maison, A. Noga-Bogomilski, GWP, Gdańsk 2007.

Kaczmarek M., Olejnik I. , Springer A., Badania jakościowe - metody i zastosowania, CeDeWu, Warszawa 2013.

Glinka B., Czakon W., Podstawy badań jakościowych, PWE, Warszawa 2021.

Literatura uzupełniająca:

Churchill B., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Fieldwork jest sztuką, pod red. P.B. Sztabińskiego, Z. Sawińskiego, F. Sztabińskiego, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2005.

Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014

Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Schroeder J., Bartosik-Purgat M., Mruk H., Międzynarodowe badania marketingowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.

Strzyżewska M,, Rószkiewicz M., Analizy marketingowe, Difin, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student

1. zna zasady planowania badań marketingowych;

2. zna zasady i metody prowadzenia badań marketingowych;

3. ma wiedzę z zakresu analizy danych z badań marketingowych.

Umiejętności:

Student potrafi:

1. zaplanować badanie marketingowe;

2. praktycznie zastosować wybrane metody badań marketingowych;

3. zlecić badanie marketingowe;

4. ocenić wyniki badań zrealizowanych przez zewnętrznych wykonawców.

Kompetencje społeczne:

Student:

1. rozumie problemy etyczne w badaniach marketingowych;

2. rozwija umiejętność pracy w grupie (np. przy opracowywaniu kwestionariusza).

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

projekty: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0