Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza ekonomiczno-finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120030-P
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczno-finansowa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-GBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-GLO
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Miejsce i rola analizy ekonomiczno-finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Analiza majątku przedsiębiorstwa, wielkości i struktury jego kapitałów, poziomu i struktury wyniku finansowego. Ocena ryzyka operacyjnego i finansowego. Kompleksowa ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Modele dyskryminacyjne w systemie wczesnego ostrzegania. Analizy porównawcze. Analizy gospodarki pieniężnej, płynności finansowej i efektywności gospodarowania wybranych przedsiębiorstw.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat metod badawczych stosowanych do analizy stanu zasobów przedsiębiorstwa, sposobu ich finansowania, efektywności gospodarowania nimi, wyników finansowych w ujęciu memoriałowym i kasowym, a także ogólnej kondycji finansowej, co pozwala na identyfikację zagrożeń dla kontynuacji działalności przez dany podmiot gospodarczy. Realizacja części zajęć w formie studium przypadków przyczynia się do uzyskania przez studentów umiejętności wykorzystania poznanych metod do samodzielnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Cenkier, P. Dec, P. Masiukiewicz, H. Sokół, J. Wysocki, Analiza ekonomiczno-finansowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022.

P. Dec, P. Masiukiewicz, Finanse przedsiębiorstw w modelach i zadaniach, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca:

M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2007, G. Gołębiowski, A. Tłaczała, Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2005; Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004; P. Dec (red.), Niepewność funkcjonowania przedsiębiorstw: bankructwa, restrukturyzacja, likwidacja, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014; P. Dec, Pomoc publiczna w restrukturyzacji przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna konstrukcję sprawozdań finansowych i rozumie sens zawartych w nich informacji.

Zna prawidłowe relacje w zakresie struktury majątku i kapitałów oraz konsekwencje braku równowagi finansowej.

Zna czynniki decydujące o poziomie wyniku finansowego, strategie powiększania zysku lub ograniczania strat oraz rozumie różnice między memoriałowymi i kasowymi miernikami efektów działalności przedsiębiorstwa.

Rozumie różnice między płynnością finansową podmiotu gospodarczego, płynnością środków, niewypłacalnością przedsiębiorstwa, upadłością firmy w sensie prawnym, upadłością w sensie ekonomicznym (bankructwem) oraz zna zasady konstrukcji i interpretacji wskaźników: płynności finansowej, sprawności działania, rentowności, zadłużenia.

Umiejętności:

Student potrafi pozyskać z różnych źródeł informacje niezbędne do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.

Potrafi dobrać odpowiednie relacje ekonomiczne do oceny poszczególnych obszarów aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Potrafi wskazać różnice w strukturze majątku i kapitałów przedsiębiorstw działających w różnych branżach.

Potrafi dobrać odpowiednie relacje ekonomiczne do oceny Potrafi obliczyć wpływ różnych czynników na zmianę wyniku finansowego.

Potrafi wskazać symptomy zagrożenia upadłością oraz ocenić czy przedsiębiorstwo ma szansę na pokonanie trudności.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi samodzielnie przeprowadzić kompleksową analizę sytuacji finansowej wybranej spółki giełdowej.

Nabywa umiejętności pracy w grupie (m.in. podziału zadań).

Nabywa umiejętności prezentacji wyników przeprowadzonych analiz.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Dec, Aleksandra Jadach-Sepioło, Grzegorz Sobiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Dec, Aleksandra Jadach-Sepioło, Izabela Rudzka, Grzegorz Sobiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Dec, Izabela Rudzka, Grzegorz Sobiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Dec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Dec, Hanna Sokół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0