Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110610-S
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia międzynarodowa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Pojęcie i zakres ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu zagranicznego. Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji i usług. Polityka handlowa i jej narzędzia. Wolny handel a protekcjonizm. Międzynarodowa polityka handlowa. Międzynarodowe stosunki finansowe. Bilans płatniczy. Kurs walutowy i rynek walutowy. Międzynarodowy system walutowy. Współczesne problemy globalne.

Pełny opis:

Celem zajęć z ekonomii międzynarodowej jest przede wszystkim zdobycie wiedzy o mechanizmach ekonomicznych kształtujących stale postępujący proces umiędzynarodowienia gospodarki. Ponadto, celem zajęć jest rozszerzenie umiejętności analizowania zjawisk ekonomicznych o aspekty międzynarodowe.

Ekonomia międzynarodowa (international economics) jest częścią ekonomii. Podstawą wyodrębnienia tej subdyscypliny stały się dwie okoliczności: po pierwsze, ogromne i stale wzrastające znaczenie handlu międzynarodowego i innych form współpracy międzynarodowej, a po drugie, różnice występujące między stosunkami ekonomicznymi nawiązywanymi w granicach jednego państwa i w skali międzynarodowej. Ekonomię międzynarodową definiuje się jako "...część ekonomii zajmująca się transakcjami między państwami w dziedzinie towarów i usług, przepływami finansowymi i ruchem czynników produkcji".

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, wyd. V, PWE, Warszawa 2021;

P. Folfas, Handel międzynarodowy w zadaniach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

P. J. Montiel, Makroekonomia międzynarodowa, Oficyna Wolters Kluver Business, Warszawa 2012;

P.R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa, wyd. V, t. I i II, WN PWN, Warszawa 2018;

R. E. Caves, J. A. Frankel, R. W. Jones, Handel i finanse międzynarodowe, PWE. Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student rozumie istotę korzyści z międzynarodowego podziału pracy.

Student rozumie wpływ państwa na wielkość korzyści z międzynarodowych przepływów towarów, usług, kapitału i siły roboczej.

Student rozumie istotę równowagi zewnętrznej gospodarki narodowej i znaczenie tej równowagi dla sprawnego działania międzynarodowego systemu walutowego.

Umiejętności:

Student potrafi wskazać korzyści osiągane przez dany kraj z udziału w międzynarodowym podziale pracy.

Student potrafi ocenić zagraniczną politykę ekonomiczną państwa.

Student potrafi ocenić sprawność funkcjonowania gospodarki światowej.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie społeczne uwarunkowania korzyści osiąganych przez różne podmioty z międzynarodowego podziału pracy.

Student rozumie polityczne i ekologiczne uwarunkowania udziału danego kraju w międzynarodowym podziale pracy.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andżelika Kuźnar, Izabela Zawiślińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Folfas, Aleksandra Szarek-Piaskowska, Izabela Zawiślińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Folfas, Aleksandra Szarek-Piaskowska, Izabela Zawiślińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0