Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110560-P
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rachunkowość jako system informacyjny. Cele i funkcje rachunkowości. Metody poznawcze rachunkowości. Rachunek majątku i kapitału. Wycena aktywów i pasywów podmiotów gospodarujących. Struktura wewnętrzna aktywów i pasywów. Operacje gospodarcze i ich ujęcie w cyklu ewidencyjnym. Procedura ustalania wyniku finansowego i jego podział. Sprawozdawczość finansowa. Ocena sytuacji majątkowej i finansowej. Istota i źródła regulacji rachunkowości w praktyce krajowej i międzynarodowej.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z: podstawowymi cechami, zasadami, koncepcjami i funkcjami systemu rachunkowości; możliwościami informacyjnymi rachunkowości; krajowymi i międzynarodowymi regulacjami rachunkowości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Pfaff, Rachunkowość- podstawy;podręcznik, SKwP ZG, Warszawa 2021.

M.Gmytrasiewicz, Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady, DIFIN, Warszawa 20011; I.Olchowicz, Podstawy rachunkowości, DIFIN, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

Rachunkowość - podstawy: wykłady, przykłady, zadania, testy; podręcznik dostosowany do zdalnej formy nauczania, red. Ewa Śnieżek, Wydawnictwo Nieoczywiste 2021.

J. Pfaff, Rachunkowość -podstawy, zbiór zadań, SKwP ZG, Warszawa 2021.

Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, red. M. Strojek-Filus, J. Pfaff, PWN, Warszawa 2018;

G.K.Świderska, Zrozumieć sprawozdanie finansowe, Warszawa: MAC Consulting, Difin 2018.

M.Paszula (red.), Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań, Wyd. SGH 2008; Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tekst jednolity.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien być w stanie:

1. opisać metody i zasady stosowane w systemie informacyjnym rachunkowości

2. rozpoznawać składniki aktywów i pasywów oraz odpowiednio je porządkować

3. interpretować i stosować podstawowe zasady rachunkowości

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. posługiwać się językiem rachunkowości

2. ustalić wynik finansowy jednostki.

3. czytać sprawozdania finansowe i wstępnie interpretować ich zawartość

Kompetencje społeczne:

Student powinien:

1. umieć wykorzystać wiedzę z rachunkowości do podejmowania decyzji ekonomicznych

2. znać podstawowe zasady etyki zawodu księgowego.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioletta Baran, Małgorzata Krysik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Grabowski, Michał Kariozen, Anna Kłopotek, Małgorzata Krysik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0