Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110540-S
Kod Erasmus / ISCED: 10.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Istota prawa. Podstawowe pojęcia i instytucje prawne. Źródła prawa. System prawa. Wykładnia i stosowanie prawa. Prawa podmiotowe. Sądowa ochrona praw podmiotowych. Działy, źródła i zasady prawa cywilnego. Część ogólna prawa cywilnego. Prawo rzeczowe. Zobowiązania. Odpowiedzialność w prawie. Ekonomiczne skutki tworzenia i stosowania prawa. Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami prawa, wskazanie na rolę prawa we współczesnej gospodarce, poznanie zasad interpretacji prawa, przekazanie wiedzy z podstaw prawa cywilnego, z którymi słuchacz najczęściej będzie miał do czynienia w gospodarce rynkowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J.Jabłoński-Bonca, Podstawy prawa dla ekonomistów, Wydawnictwo Prawne PWN, Warszawa 2007; J.Lewandowski, Encyklopedia prawa w zakresie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004; J.Lewandowski, Prawo cywilne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

W.Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Wydawnictwo Scriptum, Poznań 2003; Z.Radwański, Prawo cywilne, część ogólna, Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2007;

S.Korycki, J.Kuciński, Z.Trzciński, Zarys prawa, Warszawa 2008; J.Ciszewski, A.Stępień- Sporek, Prawo cywilne. Część ogólna, prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien poznać:

1. zasady budowy i funkcjonowania systemu prawnego;

2. główne zasady tworzenia i interpretacji tekstów prawnych;

3. zasady dotyczące zmian obowiązujących przepisów, w tym wpływu na te zmiany

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. mieć zdolność oceny komplikacji subsumpcji

2. umieć interpretować prostsze sytuacje prawne w samodzielnie identyfikowanych parametrach ich subsumpcji

3. umieć komunikować się ze służbami prawnymi w sprawach dotyczących kwestii prawnych

Kompetencje społeczne:

Student powinien nabyć:

1. ponadprzeciętną wrażliwość na zagadnienia prawne;

2. wysoką umiejętność komunikowania i argumentacji o zagadnieniach prawnych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 60.00%

kolokwium: 20.00%

referaty/eseje: 0.00%

inne: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Godlewska, Bogusław Pytlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Grzybowski, Ewa Gwardzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Grzybowski, Ewa Gwardzińska, Michał Radecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0