Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110510-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia II
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Główne podmioty działające na rynku: teorie wyboru konsumenta i producenta. Przyczyny, przejawy i skutki istnienia różnych form rynku (konkurencja doskonała i monopolistyczna, oligopol, monopol). Model równowagi ogólnej. Wprowadzenie do teorii dobrobytu. Wybrane formy zawodności rynku: asymetria informacji, efekty zewnętrzne, dobra publiczne. Sposoby minimalizacji skutków zawodności rynku.

Pełny opis:

Pogłębienie znajomości metod analizy mikroekonomicznej i doskonalenie umiejętności ich zastosowania w złożonych sytuacjach. Uzupełnienie umiejętności słownej i graficznej analizy problemów mikroekonomicznych zdolnością do ich analizy formalnej/matematycznej, w tym zwłaszcza przy użyciu analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i teorii gier.

Literatura:

Literatura podstawowa:

H. Varian, Mikroekonomia, wyd. 4, Wydawnictwo Naukowe PWN 2013; E. Czarny, P. Folfas, Mikroekonomia, Oficyna Wydawnicza SGH 2021

Literatura uzupełniająca:

E. Czarny, P. Folfas, Mikroekonomia. Zbiór studiów przypadków i zadań, Oficyna Wydawnicza SGH 2022, D. A. Besanko, R. R. Braeutigam, Microeconomics, Wiley 2020

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna teorię racjonalnego wyboru firm i gospodarstw domowych w warunkach pełnej informacji jak i w sytuacji niepewności .

zna model równowagi ogólnej

rozumie zjawiska zawodności rynku: efekty zewnętrzne, asymetrię informacyjną, przypadek dóbr publicznych

Umiejętności:

potrafi zastosować właściwe koncepcje i pojęcia do analizy złożonych zjawisk i procesów mikroekonomicznych

potrafi skorzystać z odpowiednich narzędzi formalnych/matematycznych dla pokazania sposobu funkcjonowania podmiotów mikroekonomicznych i rynków

potrafi zaprezentować poglądy ekonomiczne, w formie pisemnej lub ustnej, na podstawie przeczytanej literatury

Kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań naukowych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Czajka, Elżbieta Czarny, Ireneusz Dąbrowski, Lidia Dzierżek, Paweł Folfas, Marcin Grzelak, Jarosław Janecki, Marek Kapera, Małgorzata Knauff, Aneta Kosztowniak, Marcin Krawczyk, Łukasz Kuryłowicz, Dariusz Malinowski, Mateusz Mokrogulski, Małgorzata Pawłowska, Anna Piętka, Adam Rogoda, Miłosz Rojek, Agata Sielska, Aleksandra Szarek-Piaskowska, Łukasz Woźny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Czarny, Paweł Folfas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Czarny, Ireneusz Dąbrowski, Horacy Dębowski, Lidia Dzierżek, Paweł Folfas, Marcin Grzelak, Marek Kapera, Małgorzata Knauff, Aneta Kosztowniak, Marcin Krawczyk, Łukasz Kryśkiewicz, Dariusz Malinowski, Małgorzata Pawłowska, Paweł Pońsko, Jacek Prokop, Adam Rogoda, Miłosz Rojek, Łukasz Skrok, Aleksandra Szarek-Piaskowska, Bartłomiej Wiśnicki, Łukasz Woźny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0