Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110500-P
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia I
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Główne podmioty działające na rynku: konsument, producent, państwo. Podstawy wyborów konsumenta i producenta. Przyczyny i skutki istnienia różnych typów i form rynku. Mikroekonomiczne aspekty działalności państwa.

Pełny opis:

Poznanie przedmiotu i zdobycie wiedzy z podstaw mikroekonomii. Opanowanie języka oraz podstawowych zagadnień i narzędzi analizy mikroekonomicznej. Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia w kategoriach mikroekonomicznych poprzez odnoszenie wiedzy teoretycznej do zjawisk gospodarczych zachodzących w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach, branżach oraz na poziomie państwa. Podczas wykładu prezentowane są podstawowe treści przedmiotu mikroekonomia, metody oraz narzędzia analizy mikroekonomicznej wraz z przykładami ich praktycznych zastosowań. W szczególności, analizowane są: przedmiot mikroekonomii, uczestnicy życia gospodarczego, wybory dokonywane przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, popyt, podaż oraz różne struktury rynkowe (rynki wolne, regulowane, różne formy konkurencji rynkowej), rynki czynników produkcji, mikroekonomiczne aspekty działalności państwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Czarny, Podstawy ekonomii. Wprowadzenie do ekonomii. Mikroekonomia, Oficyna Wydawnicza SGH 2018;

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, G. Vernesca, Mikroekonomia, PWE 2014.

Literatura uzupełniająca:

G. Mankiw, M. Taylor, Mikroekonomia, PWE 2022;

Mikroekonomia Podstawy, polska adaptacja podręcznika Principles of Microeconomics 2e. Publikacja przygotowana przez OpenStax Poland we współpracy z wykładowcami: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

https://openstax.org/details/books/mikroekonomia-podstawy

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Rozumienie podstawowych koncepcji rzadkości oraz konieczności dokonywania wyborów w warunkach niedoborów

Znajomość typów i form rynków, w tym zwłaszcza rynków wolnych i regulowanych oraz doskonałej konkurencji i monopolu

Rozumienie mikroekonomicznych funkcji państwa w gospodarce

Umiejętności:

Umiejętność analizy wyborów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw jako podmiotów realizujących strategie optymalizacji

Umiejętność stosowania terminologii z zakresu podstaw mikroekonomii oraz przyporządkowania koncepcji i pojęć do analizy zjawisk i procesów gospodarczych

Umiejętność opisu i prezentacji głównych zagadnień gospodarczych przy użyciu narzędzi i metod właściwych mikroekonomii na poziomie podstawowym (opis, język graficzny, prosta algebra)

Umiejętność oceny merytorycznej zawartości, jakości i rzetelności przekazów medialnych dotyczących zjawisk i procesów gospodarczych

Kompetencje społeczne:

Rozumienie potrzeby kształcenia ustawicznego

Otwartość na różne perspektywy teoretyczne, sposoby argumentowania i metodykę badań naukowych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
161

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Góral, Mateusz Guzikowski, Bogusław Pytlik, Adam Rogoda, Bartłomiej Wiśnicki, Izabela Zawiślińska, Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Krawczyk, Adam Rogoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusław Czarny, Sylwia Domańska, Bożena Horbaczewska, Aleksandra Szarek-Piaskowska, Marcin Wajda, Sebastian Wawrzak, Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Patrycja Graca-Gelert, Krystian Jaworski, Joanna Marczakowska-Proczka, Marcin Wajda, Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0