Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110500-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia I
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Główne podmioty działające na rynku: konsument, producent, państwo. Podstawy wyborów konsumenta i producenta. Przyczyny i skutki istnienia różnych typów i form rynku. Mikroekonomiczne aspekty działalności państwa.

Pełny opis:

Poznanie przedmiotu i zdobycie wiedzy z podstaw mikroekonomii. Opanowanie języka oraz podstawowych zagadnień i narzędzi analizy mikroekonomicznej. Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia w kategoriach mikroekonomicznych poprzez odnoszenie wiedzy teoretycznej do zjawisk gospodarczych zachodzących w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach, branżach oraz na poziomie państwa. Podczas wykładu prezentowane są podstawowe treści przedmiotu mikroekonomia, metody oraz narzędzia analizy mikroekonomicznej wraz z przykładami ich praktycznych zastosowań. W szczególności, analizowane są: przedmiot mikroekonomii, uczestnicy życia gospodarczego, wybory dokonywane przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, popyt, podaż oraz różne struktury rynkowe (rynki wolne, regulowane, różne formy konkurencji rynkowej), rynki czynników produkcji, mikroekonomiczne aspekty działalności państwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Czarny, Podstawy ekonomii. Wprowadzenie do ekonomii. Mikroekonomia, Oficyna Wydawnicza SGH 2018;

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, G. Vernesca, Mikroekonomia, PWE 2014.

Literatura uzupełniająca:

G. Mankiw, M. Taylor, Mikroekonomia, PWE 2022;

Mikroekonomia Podstawy, polska adaptacja podręcznika Principles of Microeconomics 2e. Publikacja przygotowana przez OpenStax Poland we współpracy z wykładowcami: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

https://openstax.org/details/books/mikroekonomia-podstawy

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Rozumienie podstawowych koncepcji rzadkości oraz konieczności dokonywania wyborów w warunkach niedoborów

Znajomość typów i form rynków, w tym zwłaszcza rynków wolnych i regulowanych oraz doskonałej konkurencji i monopolu

Rozumienie mikroekonomicznych funkcji państwa w gospodarce

Umiejętności:

Umiejętność analizy wyborów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw jako podmiotów realizujących strategie optymalizacji

Umiejętność stosowania terminologii z zakresu podstaw mikroekonomii oraz przyporządkowania koncepcji i pojęć do analizy zjawisk i procesów gospodarczych

Umiejętność opisu i prezentacji głównych zagadnień gospodarczych przy użyciu narzędzi i metod właściwych mikroekonomii na poziomie podstawowym (opis, język graficzny, prosta algebra)

Umiejętność oceny merytorycznej zawartości, jakości i rzetelności przekazów medialnych dotyczących zjawisk i procesów gospodarczych

Kompetencje społeczne:

Rozumienie potrzeby kształcenia ustawicznego

Otwartość na różne perspektywy teoretyczne, sposoby argumentowania i metodykę badań naukowych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Alińska, Edyta Cegielska, Bogusław Czarny, Małgorzata Dworakowska-Raj, Lidia Dzierżek, Marek Garbicz, Justyna Góral, Bożena Horbaczewska, Krystian Jaworski, Piotr Maszczyk, Jakub Olipra, Wojciech Pacho, Adam Pigoń, Miłosz Rojek, Jakub Sawulski, Marcin Wajda, Sebastian Wawrzak, Bartłomiej Wiśnicki, Marcin Wroński, Izabela Zawiślińska, Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Cegielska, Bogusław Czarny, Adam Czerniak, Anna Duszak, Lidia Dzierżek, Marek Garbicz, Justyna Góral, Patrycja Graca-Gelert, Bożena Horbaczewska, Krystian Jaworski, Joanna Marczakowska-Proczka, Piotr Maszczyk, Jakub Olipra, Wojciech Pacho, Miłosz Rojek, Agata Sielska, Marcin Wajda, Sebastian Wawrzak, Izabela Zawiślińska, Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Cegielska, Bogusław Czarny, Sylwia Domańska, Anna Duszak, Justyna Góral, Patrycja Graca-Gelert, Bożena Horbaczewska, Joanna Marczakowska-Proczka, Piotr Maszczyk, Jakub Olipra, Wojciech Pacho, Agata Sielska, Aleksandra Szarek-Piaskowska, Marcin Wajda, Izabela Zawiślińska, Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0