Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110480-S
Kod Erasmus / ISCED: 04.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0414) Marketing i reklama Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Marketing
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Orientacja rynkowa (marketingowa). Rola marketingu w integrowaniu działań mających na celu podnoszenie konkurencyjności organizacji. Wpływ uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw i innych organizacji na ich skuteczność i efektywność. Zastosowanie systemu informacji marketingowej w procesach wyboru docelowych segmentów rynku. Opracowanie planu marketingowego - zajęcia praktyczne. Przy omawianiu działań marketingowych uwzględniana jest kwestia społecznej odpowiedzialności, a także wykorzystanie Internetu do prowadzenia tych działań.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych koncepcji i narzędzi marketingowych, które stanowią kluczowy element zarządzania współczesną firmą. Wiedza ta zostanie wsparta licznymi przykładami z rynku oraz aktywnościami prowadzonymi podczas zajęć. Pomogą one studentom pozyskać umiejętności praktyczne z obszaru marketingu, obejmujące analizę otoczenia, wybór grupy docelowej, pozycjonowanie oferty, jak również proponowanie konkretnych rozwiązań w obszarze zarządzania marką i produktem, kształtowania polityki cenowej i polityki dystrybucyjnej oraz tworzenia kampanii komunikacyjnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

G. Armstrong, Ph. Kotler, Marketing. Wprowadzenie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012; Ph. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005; Marketing. Koncepcja skutecznych działań, red. L. Garbarski, PWE, Warszawa 2011; Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, red. L. Garbarski, PWE, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, red. J. Mazur, Difin, Warszawa 2002; M. Dziekoński, R. Kozielski, Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006; Wskaźniki marketingowe, red. R. Kozielski, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2016; Zachowania konsumentów - stagnacja czy zmiana?, red. Z. Kędzior, G. Maciejewski, AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Centrum Badań i ekspertyz, Katowice 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student ma wiedzę z zakresu marketingu, w tym szczególnie wiedzę z zakresu segmentacji rynku, pozycjonowania, instrumentów marketingu mix.

2. Student ma wiedzę na temat pozyskiwania i przetwarzania danych oraz rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem działań marketingowych.

3. Student ma wiedzę na temat zasad prowadzenia działań marketingowych.

Umiejętności:

1. Student umie wykorzystywać wiedzę do wykonywania podstawowych analiz wybranych zagadnień z zakresu kształtowania działań marketingowych.

2. Student umie posługiwać się podstawowymi metodami i narzędziami pozyskiwania i przetwarzania danych wykorzystywanych w działaniach marketingowych.

3. Student umie logicznie wyciągać wnioski oraz formułować sądy na podstawie danych z róznych źródeł.

Kompetencje społeczne:

1. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz samodzielnie potrafi uzupełniać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności.

2. Student potrafi formułować i uzasadniać sądy w sprawach dotyczących roli marketingu w gospodarce i jest świadomy odpowiedzialności związanej z prowadzeniem działań marketingowych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
75

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Baran, Tomasz Dąbrowski, Dominika Mirońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Baran, Tomasz Dąbrowski, Dominika Mirońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Danik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Baran, Lidia Danik, Dominika Mirońska, Adam Oleksiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0