Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Światowy system finansowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 323480-D
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Światowy system finansowy
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykład pokazuje przepływ strumieni pieniężnych w skali międzynarodowej i ich wpływ na realną sferę gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stabilność makroekonomiczną. Kluczowym elementem rozważań jest ukazanie wpływu procesów globalizacji na międzynarodową równowagę płatniczą. i na ewolucję międzynarodowego systemu finansowego. Wykład ma także pokazać rolę szoków zewnętrznych dla gospodarki Polski

Zadaniem wykładu jest też ukazanie istoty i doświadczeń funkcjonowania strefy euro. Problemy te są ważne z punktu widzenia perspektyw przystąpienia Polski do tego ugrupowania walutowego. Istotna jest również analiza międzynarodowych kryzysów finansowych i znaczenie nadzoru makroostrożnosciowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.M.Kachniewski, A.Waszkiewicz "Finanse międzynarodowe", Wyd. Openlinks, 2012

2.M.Markiewicz, U.Mrzygłód "Finanse międzynarodowe" , PWE 2015

3. A.Kaźmierczak "Polityka pieniężna w gospodarce otwartej", Wyd. nauk. PWN 2008

Literatura uzupełniająca:

1. PR. Krugman, M Obstfeld "Ekonomia Międzynarodowa" cz II,Wyd. Nauk. PWN 2007

2. K.Lutkowski - "Finanse międzynarodowe", Wyd. nauk. PWN, 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma wiedzę w obszarze współzależności między gospodarkami w procesie globalizacji finansowej

2. Rozumie źródła niestabilności i czynniki kryzysogenne w gospodarce światowej

3. Zna międzynarodowe uwarunkowania sytuacji i polityki gospodarczej Polski

Umiejętności:

1. Student prawidłowo rozpoznaje źródła niestabilności i uwarunkowania polityki makroekonomicznej

2.Potrafi zaproponować rozwiązania w sytuacji ujawnienia się braku równowagi bilansu płatniczego

3. Potrafi zabezpieczyć podmiot gospodarczy przed ryzykiem kursowym

Kompetencje społeczne:

1. Student wykazuje zdolność opisu przepływów pieniężnych między krajami

2. Umiejętność objaśniania danych statystycznych dotyczących bilansu płatniczego i statystyk międzynarodowych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0