Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewaluacja miejskich programów rozwoju (blended learning)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 238775-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0419) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ewaluacja miejskich programów rozwoju (blended learning)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podejścia ewaluacyjne.

Zasady i techniki ewaluacji.

Ewaluacja ex ante.

Monitoring a ewaluacja.

Ewaluacja on-going.

Ewaluacja ex-post ? tworzenie rekomendacji.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podejściami, metodami i technikami ewaluacyjnymi stosowanymi w procesach oceny interwencji publicznych, zarówno na poziomie strategii i programów, jak i rezultatów konkretnych projektów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jadach-Sepioło A. (red.), 2021, Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa ? Kraków, ISBN 978-83-65105-67-7.

2.Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B. (red.), 2008, Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Warszawa.

3.Filipiak B. (red.), 2009, Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.

4.Olejniczak K., 2009, Ewaluacja w sektorze publicznym, Opole.

Literatura uzupełniająca:

1.Filipiak B., Flejterski S., 2008, Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa.

2.Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2006, Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Publikacje własne:

Aleksandra Jadach-Sepioło, dr Maciej Zathey, Alternative between Revitalisation of City Centres and the Rising Costs of Extensive Land Use from a Polish Perspective, W: Land,2021;

Aleksandra Jadach-Sepioło, dr Michał Dziadkiewicz, dr Katarzyna Olejniczak-Szuster, Does Environment Matter in Smart Revitalization Strategies? Management towards Sustainable Urban Regeneration Programs in Poland, W: Energies,2021;

, red. Aleksandra Jadach-Sepioło, Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce,2021

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Znajomość podstawowych podejść i technik ewaluacyjnych.

2. Znajomość przynajmniej 3 przykładów zastosowań poszczególnych rodzajów ewaluacji (ex ante, on-going, ex-post).

3. Rozumienie zasad prowadzenia ewaluacji ex ante, on-going, ex-post

Umiejętności:

1. Operacyjne stosowanie podstawowych technik ewaluacyjnych dla wskazanych programów i projektów miejskich.

2. Tworzenia rekomendacji na bazie wyników badania ewaluacyjnego.

3. Opracowanie draftu raportu ewaluacyjnego

Kompetencje społeczne:

1. Umiejętność przestrzegania podziału pracy w zespole.

2. Praca pod presją czasu.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 0.00%

inne: 40.00%

projekty: 60.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Kurs internetowy, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Kurs internetowy, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Kurs internetowy, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Rudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Kurs internetowy, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Kurs internetowy, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Kurs internetowy, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0