Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lobbing gospodarczy w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 238250-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lobbing gospodarczy w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka strategii lobbingowych oraz najważniejszych interesariuszy w Unii Europejskiej, organizacjach międzynarodowych (m.in. ONZ, BŚ) i w stosunkach między wybranymi państwami (m.in. USA, Wielką Brytanią, Federacją Rosyjską etc.) Analiza form reprezentacji interesów przedsiębiorstw i organizacji biznesowych. Porównanie modeli lobbingu w Europie i w USA, umiejscowienie lobbingu i grup interesu w wybranych systemach politycznych.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zaznajomienie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami lobbingu i rzecznictwa interesów w stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem agregacji interesów ekonomicznych na poziomie Unii Europejskiej, a także zaprezentowanie użycia analizy systemowej do badania procesów podejmowania decyzji.

Celem praktycznym zajęć jest wyposażenie studentów w narzędzia i wiedzę do samodzielnej analizy procesu podejmowania decyzji w stosunkach międzynarodowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

U.Kurczewska, Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej. Proces konsolidacji systemu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011;

Jasiecki K., Molęda-Zdziech M., Kurczewska U., Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006;

R.van Schendelen, Machiavelli w Brukseli. Sztuka lobbingu w UE, GWP, 2006;

Molęda-Zdziech M., Kurczewska U., Lobbing w Unii Europejskiej, ISP, 2002;

R.Eising, The Political Economy of State-Business Relations in Europe, Routledge, UACES 2009

Literatura uzupełniająca:

I.Michalowitz, EU Lobbying. Principals, Agents and Targets: Startegic interest intermediation in EU policy-making, PAuP, 2009

D.Coen, EU Lobbying: Empirical and Theoretical Studies, Routledge, 2007;

Greenwood J., Representing Interests in the EU, The European Union Series 2007

Publikacje własne:

European Trade Union Confederation at the crossroad: new challenges and new roles w: Warsaw Forum of Economic Sociology nr 9/2013;

B.Kohler-Koch, U.Kurczewska, Ch.Quittkat, Interest Intermediation in the European Union Revisited, MZES, Mannheim University, Mannheim 2013;

Lobbing europejskich organizacji biznesu w zakresie programu walki z kryzysem, w: K.Żukrowska (red), KRYZYS 2008+, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013;

U.Kurczewska, Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej. Proces konsolidacji systemu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011;

Polish business interest associations as a lobbying force at the national and EU level, (2011) publikacja na stronie: www.IdeasOnEurope.com;

Polish business interest associations in the European Union - adjusting to new frontiers? (2012) publikacja na stronie: www.IdeasOnEurope.com

Rola europejskich grup interesów ekonomicznych w kształtowaniu polityk sektorowych Unii Europejskiej, w: U.Kurczewska (red.), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów, Wydawnictwo UW, Warszawa 2008;

Jasiecki K., Molęda-Zdziech M., Kurczewska U., Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006;

Wpływ europejskich organizacji biznesu na kształtowanie polityk sektorowych Unii Europejskiej, w: ?Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego? nr 15/2008, SGH;

Organizacje biznesowe a kształt stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej, w: K.Żukrowska (red.), Integracja europejska - nowe bariery czy trwały kryzys?, KES SGH, Warszawa 2006 Rzecznictwo interesów europejskich organizacji konsumenckich w Unii Europejskiej, w: J.Polakowska-Kujawa, Współczesna Europa w refleksji socjologicznej. Społeczeństwo-Kultura-Polityka, wyd. Difin, Warszawa 2006;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Rozumienie roli grup interesu i innych interesariuszy w procesach decyzyjnych i legislacyjnych w poszczególnych krajach , w UE oraz w organizacjach międzynarodowych.

Rozumienie procesu formułowania polityk gospodarczych w wybranych państwach, w UE i organizacjach międzynarodowych.

Student wykazuje gruntowną wiedzę na temat najważniejszych technik i metod skutecznego lobbingu w stosunkach międzynarodowych.

Umiejętności:

Umiejętność rekonstrukcji i analizy wybranych kampanii rzecznictwa interesów

Umiejętność zaplanowania i przygotowania strategii lobbingowej w wybranych politykach sektorowych krajowych lub na poziomie UE

Umiejętność prognozowania i oceny skutków ekonomicznych i politycznych wybranych kampanii rzecznictwa interesów.

Kompetencje społeczne:

Umiejętność współpracy w grupie i wspólnego przygotowywania projektów

Rozwój umiejętności komunikacji społecznej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urszula Kurczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.