Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kontrola finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 237900-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kontrola finansowa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program zajęć stanowi kompleksowe ujęcie zagadnień dotyczących kontroli, zarówno kontroli wewnętrznych, jak i kontroli zewnętrznych. Obejmuje 15 spotkań, w trakcie których uczestnicy zajęć zapoznają się z warsztatem pracy kontrolera. Zajęcia obejmują warstwę teoretyczną oraz omówienie praktycznego zastosowania teorii w praktyce kontrolnej. Zajęcia obejmują element warsztatowy.

Pełny opis:

Przekazanie słuchaczom najistotniejszych kwestii dotyczących kontroli w organizacji, w oparciu o standardy międzynarodowe.

Kontrola stanowi jeden z elementów zarządzania w organizacji. Właściwie zorganizowana kontrola wewnętrzna umożliwi kierownictwu lepsze zarządzanie i zapobiegnie wykryciu istotnych nieprawidłowości.

Udział w niniejszych zajęciach i zapoznanie się z kluczowymi aspektami dotyczącymi kontroli w organizacji, zapewni, że słuchacze będą w stanie lepiej przygotować się do pełnienia w przyszłości funkcji kontrolnych w różnych podmiotach gospodarczych, zarówno w komórkach kontroli wewnętrznej, jak i w podmiotach przeprowadzających kontrole, a także czerpać informacje jako zarządzający z systemu audytu i kontroli.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Podstawowe zasady kontroli finansowej (ISSAI 200), INTOSAI, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, 2016,

Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. naukowa K.Winiarska, PWE, Warszawa, 2010;

A. Mazurek, K. Knedler, Kontrola zarządcza - ujęcie praktyczne, HANDIKAP, Warszawa, 2010;

S.Kałużny Kontrola wewnętrzna, Placet, Warszawa, 2006.

Literatura uzupełniająca:

Kontrola wewnętrzna - zintegrowana struktura ramowa COSO I, Warszawa, PIKW, 2008,

D. McNamee, Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, 2004,

Pomarańczowa księga Zarządzanie ryzykiem - zasady i koncepcje, Ministerstwo Skarbu Jej Królewskiej Mości, październik 2004,

Przewodnik - Jak monitorować systemy Kontroli Wewnętrznej COSO III, Warszawa, PIKW, 2011,

Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym, podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, 2004,

Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, zintegrowana struktura ramowa, COSO II, Warszawa, PIKW, 2007.

T.T.Kaczmarek, zarządzanie ryzykiem, Difin, 2010.

Publikacje własne:

Doświadczenie zawodowe lub doświadczenie dydaktyczne: Kierownik dwudziestu trzech edycji studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, obecnie kierownik studiów podyplomowych Rachunkowość i kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Od 1999 r. pracownik Najwyższej Izby Kontroli.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Znajomość zasad dotyczących procesu kontrolnego

2. Znajomość metodyki planowania kontroli, jej przeprowadzenia oraz sporządzania dokumentów pokontrolnych

3. Metodyka wnioskowania i wykorzystania wyników kontroli

Umiejętności:

1. Umiejętność oceny nieprawidłowości w kontekście kryteriów kontroli

2. Umiejętność zaplanowania kontroli sprawdzających

3. Umiejętność praktycznego zarządzania wynikami kontroli

Kompetencje społeczne:

1. Umiejętność pracy w zespole.

2. Umiejętność krytycznej analizy dokumentów

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0