Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rewitalizacja miast

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 237830-S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rewitalizacja miast
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Prawne uwarunkowania prowadzenia przedsięwzięć. Rewitalizacyjnych w Polsce. Lokalny program rewitalizacji (LPR)- metody i narzędzia programowania rewitalizacji w miastach w Polsce. Projekty rewitalizacji a LPR. Przygotowanie projektu w systemie dotacyjnym i wniosku o pożyczkę w Inicjatywie JESSICA. Przygotowanie zintegrowanego projektu rewitalizacji.Innowacyjne rozwiązania w zakresie rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Polsce.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom studiów II stopnia rewitalizacji miast jako specyficznej usługi publicznej, za której realizację odpowiedzialny jest samorząd miejski, a która doprowadzić ma do wydobycia części miasta z degradacji. Zakres działań oraz wpływ, jaki wywierają one na warunki życia, pracy i prowadzenia działalności gospodarczej ludności miasta, wymaga, aby był to proces partycypacyjny, z dużym zaangażowaniem społeczności lokalnej i przedsiębiorców. Jak pokazują doświadczenia krajów zachodnich odpowiedzialność władzy publicznej za rewitalizację nie wyklucza zatrudnienia do jej prowadzenia firm zewnętrznych, operatorów rewitalizacji. Przedmiot został skonstruowany w taki sposób, aby student po jego realizacji był dobrze przygotowany do podjęcia pracy w tego typu przedsiębiorstwie, firmie konsultingowej doradzającej przy projektach i programach rewitalizacyjnych lub w samorządzie miejskim.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Seria "Rewitalizacja miast polskich"

Tom 6 Rydzik W. (red.), 2009, Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją; Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Tom 7 Bryx M. (red.), 2009, Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w proce-sach rewitalizacji; Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Tom 8 Ziobrowski Z., Jarczewski W. (red.), 2010, Rewitalizacja miast polskich - diagnoza; Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Tom 12 Muzioł-Węcławowicz A. (red.), Przykłady rewitalizacji miast; Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Literatura uzupełniająca:

1. Bryx M. (red.), Rewitalizacja miast a przedsiębiorczość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, ISBN 978-83-7378-764-3.

2. Sobiech-Grabka K., Partnerzy prywatni w finansowaniu rozwoju miast: z polskiej praktyki, w: M. Bryx, Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast, CeDeWu Warszawa 2013.

3. Sztando A., 2008, Pomiar rezultatów programu rewitalizacji miasta, "Samorząd terytorialny", nr 9(2008).

4. Tsenkova S. (red.), 2002, Urban Regeneration: Learning from the British Experience, University of Calgary, Faculty of Environmental Design, Calgary.

Publikacje własne:

, red. Aleksandra Jadach-Sepioło, Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce,2021;

Aleksandra Jadach-Sepioło, dr Albert Provan, dr hab. Maciej Borsa, City of Walbrzych: Technical Assistance for Mitigating the Social and Economic Challenges of The City,2020;

Aleksandra Jadach-Sepioło, Model rewitalizacji miast polskich na tle doświadczeń niemieckich,2021;

Aleksandra Jadach-Sepioło, dr Maciej Zathey, Alternative between Revitalisation of City Centres and the Rising Costs of Extensive Land Use from a Polish Perspective, W: Land,2021

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- rozumie specyfikę procesów rewitalizacyjnych i znaczenie rewitalizacji dla rozwoju miast,

- zna i rozumie konstrukcję dokumentów strategicznych i programowych związanych z prowadzeniem przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Polsce,

- rozumie specyfikę poszczególnych źródeł finansowania rewitalizacji miast, zna procedury zarządcze, organizacyjne i finansowe związane z przygotowaniem i koordynacją programowania rewitalizacji miasta.

Umiejętności:

- potrafi opracować we własnym zakresie większość programu rewitalizacji,

- zebrać dane do opracowania i monitorowania programu rewitalizacji,

- zarządzać projektami rewitalizacyjnymi w podstawowym zakresie.

Kompetencje społeczne:

- umie budować zespół ds. tworzenia programu rewitalizacji i zarządzania jego realizacją, zna podstawowe kompetencje członków zespołu i umie je rozpoznać,

- analityczne.

- umie włączać różnych interesariuszy do opracowania i realizacji programu rewitalizacji,

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 25.00%

referaty/eseje: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 25.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0