Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie wiedzą. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 237700-S Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wiedzą. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa.
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Modele zarządzania wiedzą. Strategie wiedzy.

Zarządzanie wiedzą na poziomie przedsiębiorstwa i sieci. Istota i składowe kapitału intelektualnego. Rola wiedzy i kapitału intelktualnego w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Metody pomiaru kapitału intelektualnego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest uświadomienie studentom roli, jaką pełni wiedza i kapitał intelektualny w budowaniu konkurencyjności współczesnego przedsiębiorstwa. Zapoznanie studentów z możliwościami pomiaru kapitału intelektualnego i sposobami zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Sopińska, Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydanie II, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. (red.) P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszaw 2005; M.J.Stankiewicz, Zarzadzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2006; A.Kowalczyk, B.Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007; A.Ujwary-Gil, Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009; A.Glińska-Neweś, Kulturowe uwrunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Dom Organizatora, Toruń 2007; E.Stańczyk-Hugiet, Strategiczny kontekst zarządzania wiedzą, AE we Wrocławiu, Wrocław 2007; M.Mroziewicz, Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa 2008.

Publikacje własne:

A.Sopińska, Mapowanie i transfer wiedzy w Szkole Głównej Handlowej,/w/ Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji,(red.) A.Glińska-Neweś, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2008; A.Sopińska, Wiedza- zasób strategiczny współczesnego przedsiębiorstwa /w/ Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych (red.) A.Herman, K.Poznańska, SGH, Warszawa 2008; A.Sopińska, Charakterystyka koncepcji zarządzania wiedzą i ocena jej przydatności na tle innych narzędzi zarządzania /w/ Zarządzanie w XXI wieku. Koncepcje, trendy, problemy, (red.) B.Godziszewski, B.Kołosowska, J.Szołno-Koguc, WSB, Toruń 2009; A.Sopińska, Potencjał intelektualny Polski- diagnoza stanu i rekomendacje dotyczące jego rozwoju /w/ Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy,(red.) M.Hopej, M.Moszkowicz, J.Skalik, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010; A.Sopińska, Własność intelektualna - niedoceniany przez polskie przedsiębiorstwa potencjał firmy /w/ Studia i prace KZiF SGH, Z N nr 98, Warszawa 2010; A.Sopińska, Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. II, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010; A. Sopińska, Potrzeby MSP w zakresie informacji strategicznej a możliwości ich zaspokojenia przy wykorzystaniu zewnętrznych instytucji publicznych- wyniki badań /w/ Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (red.) M. Matejun, Prace Naukowe Difin, Warszawa 2011; A. Sopińska, Kapitał intelektualny polskich grup kapitałowych /w/ Grupy kapitałowe w Polsce. Strategie i struktury, (red.) M. Romanowska, PWE, Warszawa 2011; A. Sopińska, Zasoby wiedzy w organizacjach sieciowych /w/ Studia i Prace KZiF,118- 2012; A. Sopińska, Determinanty zarządzania wiedzą w organizacjach sieciowych /w/ Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka (red.) A. Sopińska, Ofic. Wyd. SGH, Warszawa 2012; A. Sopińska, Knowledge management at network organizations, Organization and Management Organizacja i Kierowanie, nr 1 (154) 2013; A. Sopińska, Otwarte innowacje bazujące na mądrości tłumu- podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, /w/ Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, vol. 11, nr 4, wrzesień 2013; A. Sopińska, Cechy i determinanty rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Poziom rozwoju GOW w Polsce. Studia i Prace KZiF, Ofic. Wyd. SGH, Warszawa 2013; A. Sopińska, Zarządzanie wiedzą, a innowacyjność organizacji sieciowych w świetle wyników badań /w/ Studia Ekonomiczne 183 Zeszyty Naukowe UE w Katowicach 2014; A. Sopińska, Zarządzanie wiedzą i KI w nowych typach organizacji- w organizacjach sieciowych /w/ Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem ?wiodące orientacje (red.) J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska-Zajbert, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 340, 2014; A. Sopińska, Exchange of knowledge in organisations with broaden boundaries /w/ Within and beyond boundaries of management (red.) Z. Dworzecki, M. Jarosinski), Ofic. Wyd. SGH, Warszawa 2014; A. Sopińska, P. Wachowiak- Pozyskiwanie wiedzy w organizacjach Born Global /w/ Wiedza w kreowaniu przedsiębiorczości, (red.) K. Perechuda, I. Chomiak-Orsa), Częstochowa 2014; A. Sopińska, Znaczenie i uwarunkowania zarządzania wiedzą w organizacjach sieciowych /w/ Innowacyjność organizacji sieciowych w Gospodarce Opartej na Wiedzy, (red.) B. Bojewska, Ofic. Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa 2015; A. Sopińska, P. Wachowiak, Kultura organizacyjna a gotowość pracowników do dzielenia się wiedzą /w/ Wiedza i informacja w akceleracji biznesu (red.) K. Perechuda, I. Chomiak-Orsa, PCz, Częstochowa 2015; A. Sopińska, Zarządzanie zasobami wiedzy w otwartym modelu tworzenia innowacji /w/ Księga Jubileuszowa dla Profesor Marii Romanowskiej (red.) Z. Dworzecki, G. Leśniak-Łebkowska, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. Rozumie istotę i rolę wiedzy i kapitału intelektualnego we współczesnym świecie.

2. Zna strategie wiedzy oraz sposoby zarządzania wiedzą stosowane na poziomie przedsiębiorstwa.

3. Posiada wiedzę odnośnie metod wyceny poszczególnych składowych kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa.

Umiejętności:

Student:

1. Umie dokonać pomiaru kapitału intelektualnego danego przedsiębiorstwa.

2. Umie zidentyfikować i ocenić poszczególne procesy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.

3. Umie zidentyfikować i ocenić kluczowe zasoby materialne i niematerialne w przedsiębiorstwie.

Kompetencje społeczne:

Student:

1.Potrafi pracować w grupie i wspólnie realizować zadania.

2. Posiada nawyk samokształcenia przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Sopińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.