Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 236710-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z najważniejszymi przemianami demograficznymi mającym wpływ na system zabezpieczenia emerytalnego oraz zaprezentowanie głównych elementów konstrukcyjnych polskiego systemu emerytalnego. Szczególny nacisk zostanie położony na dobrowolne formy oszczędzania na przyszłą emeryturę (PPE, IKE, IKZE, PPK). Dodatkowo przedstawione zostaną alternatywne formy zabezpieczenia emerytalnego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat różnych form dodatkowego oszczędzania na emeryturę, co jest szczególnie istotne w świetle zachodzących przemian demograficznych. Umiejętności zdobyte w trakcie zajęć powinny pozwolić na zaplanowanie indywidualnej strategii w zakresie zabezpieczenia emerytalnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje (red. B. Kłos, P. Russel). Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016; 2) Długoterminowe oszczędzanie - postawy, strategie i wyzwania (red. J. Rutecka-Góra). Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016; 3) J. Rutecka, K. Bielawska, R. Petru, S. Pieńkowska-Kamieniecka, M. Szczepański, M. Żukowski, Dodatkowy system emerytalny w Polsce - diagnoza i rekomendacje zmian. Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1) M. Góra, System emerytalny. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, 2) System emerytalny 9 lat po reformie. "Studia BAS" nr 11/2008 (red. B. Kłos); 3) J. Rutecka, Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne - charakterystyka i czynniki rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 342/2014;

Publikacje własne:

1) P. Russel, Demografia a powszechny system emerytalny w Polsce [w:] Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje (red. B. Kłos, P. Russel). Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016; 2) P. Russel, Zmiany w systemie zabezpieczenia emerytalnego a deficyt i dług publiczny w Polsce. "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", Zeszyt Naukowy nr 114/2012 ;

3) P. Russel, G. Gołębiowski, Zmiany w systemie emerytalnym a bezpieczeństwo finansowe Polaków [w:] Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji. red. J. Ostaszewski, E. Kosycarz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014; 4) P. Russel, G. Gołębiowski, Pracownicze plany kapitałowe a bezpieczeństwo finansowe Polaków. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Tom 358/2018.

4) P. Russel, G. Gołębiowski, Winding up of Open Pension Funds (OFE-S) in the context of Polands'Fiscal situation. OPTIMUM. ECONOMIC STUDIES. nr 9/2020.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Przekazanie wiedzy na temat zachodzących przemian demograficznych i ich wpływu na system zabezpieczenia emerytalnego

Zapoznanie studentów z charakterystyką polskiego systemu emerytalnego

Przekazanie wiedzy na temat prawnych uregulowań dotyczących dobrowolnych i quasi-dobrowolnych form oszczędzania na emeryturę

Umiejętności:

Umiejętność analizy czynników determinujących wysokość świadczenia emerytalnego

Umiejętność analizy podstawowych różnić pomiędzy poszczególnymi formami dobrowolnego oszczędzania na emeryturę

Umiejętność analizy zalet i wad alternatywnych form zabezpieczenia emerytalnego

Kompetencje społeczne:

Zwiększenie świadomości w zakresie konieczności dodatkowego oszczędzania na emeryturę

Zdolność samodzielnego zaplanowania strategii oszczędzania na przyszłą emeryturę

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 30.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Russel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.