Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka zdrowotna i finansowanie ochrony zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235590-S
Kod Erasmus / ISCED: 01.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0810) Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka zdrowotna i finansowanie ochrony zdrowia
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Miejsce ochrony zdrowia w systemie polityki społecznej i publicznej

Polityka publiczna. Rozumienie zdrowia. Potrzeby zdrowotne

Charakterystyka systemu ochrony zdrowia w Polsce

Charakterystyka systemu ochrony zdrowia na świecie

Stan zdrowia społeczeństwa (zdrowotność) jako przesłanka polityki i roli państwa w systemie ochrony z

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z ogólną wiedzą na temat polityki zdrowotnej i jej ekonomicznych w tym finansowych skutków w realizacji zadań polityki publicznej. Poznanie finansowych mechanizmów funkcjonowania rynku ochrony zdrowia. Wskazanie na cele polityki zdrowotnej i umiejscowienie ich w systemie nauk o polityce publicznej. Przedstawienie najważniejszych typów systemów ochrony zdrowia na świecie. Przygotowanie studentów do umiejętności posługiwania się narzędziami pozwalającymi na ocenę procesów zdrowotnych i ich ekonomicznych konsekwencji. Wiedza ta jest istotna dla współczesnego ekonomisty, umiejącego dostrzegać liczne w tym i zdrowotne czynniki rozwoju społeczno-politycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. C. Włodarczyk, Współczesna polityka zdrowotna. Wybrane zagadnienia, Warszawa: W. Kluwer 2014.

2. Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody, red. naukowa V. Korporowicz, W. Kluwer Warszawa, 2015.

Literatura uzupełniająca:

Zdrowie w teorii ekonomii, w: Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne, III wyd. zmienione i uzupełnione, red. nauk. V. Korporowicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 19-33.

V. Korporowicz, Young adults' health behaviours: an element of health policy in the light of the "Youth of Warsaw" study, The Quarterly of The Collegium of Socio-Economics: Studies and Works, nr 3a/2018

Publikacje własne:

Violetta Korporowicz, Przestrzenne zróżnicowania zachowań zdrowotnych dorosłej młodzieży w województwie mazowieckim, W: Studia z Polityki Publicznej,2019;

Violetta Korporowicz-Żmichowska, Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym w perspektywie public governance, W: Studia Ecologiae et Bioethicae,2021;

Violetta Korporowicz, Nowe technologie i innowacyjność w sektorze ochrony zdrowia i ich wpływ na poprawę stanu zdrowia,W: red. Piotr Błędowski, Urszula Kurczewska, Małgorzata Zaleska, Ekonomiczne i społeczne skutki nowych technologii,2020

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien być w stanie:

1. Scharakteryzować opiekę zdrowotną jako dobro ekonomiczne.

2. Opisać ekonomiczne działanie poszczególnych instytucji systemu ochrony zdrowia.

3. Przedyskutować przesłanki poszczególnych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. Rozumować w kategoriach polityki publicznej..

2. Interpretować rzeczywiste dane i zjawiska w kategoriach zdobytej wiedzy o systemach zdrowotnych.

3. Krytycznie analizować systemy ochrony zdrowia, formułować własne sądy na ich temat.

Kompetencje społeczne:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student wykazuje:

1. Zdolność analizowania i interpretowania kategorii zdrowia jako zjawiska o charakterze publicznym.

2. Samodzielność analizowania doniesień prasowych o tematyce ekonomicznej poświęconych realizacji polityki zdrowotnej.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 80.00%

referaty/eseje: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Preferencje - Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia prowadzącego więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Violetta Korporowicz-Żmichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Zajęcia prowadzącego - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Violetta Korporowicz-Żmichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0