Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Propedeutyka rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235460-P
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka rachunkowości
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMP-FIR
Punkty ECTS i inne: 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zasady,struktura i zakres ustawy o rachunkowości,pojęcie PSR,MSR,zasady rachunkowości,księgi rachunkowe a podatkowe,wycena,ustalanie wyniku finansowego,zakładowy plan kont,grupa kapitałowa i powiązania,sprawozdania skonsolidowane,usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,badanie,ogłaszanie spr. fin.,inwestycje,wartość firmy,okresy sprawozdawcze,dowody księgowe,działalność oper,inw,fin.Wartość podatk.aktywów i pasywów,obrót w VAT,rezerwy z tytułu odroczonego podatku doch.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest: 1/ zapoznanie studentów z celami i funkcjami rachunkowości 2/ zapoznanie studentów z pojęciami związanymi z rachunkowością przy uwzględnieniu różnic z przepisami podatkowymi, 3) przedstawienie polskich przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości

Literatura:

Literatura podstawowa:

K.Grabiński, M.Kedzior, J.Krasodomska, Globalne uwarunkowania rachunkowości. Systemy-procesy-zmiany, PWE, 2013, T.Martyniuk, D.Małkowska, Zaawansowana rachunkowość finansowa, PWE, 2010, I.Olchowicz, A.Tłaczała, Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, Difin 2008; Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją G.K. Świderskiej i W. Więcława, MAC Konsulting, Difin, Warszawa 2009; K.Winiarska (red.), Rachunkowość zaawansowana, wyd. II, Wolters Kluwer, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa (wydanie najbardziej aktualne); "Rachunkowość" - miesięcznik; Ryzyko w rachunkowości. praca zbiorowa pod red. A.Karmańskiej, Difin, Warszawa 2008; M.Gmytrasiewicz, U.Kierczyńska, Rezerwy w rachunkowości, Difin, Warszawa 2007; Problemy współczesnej rachunkowości, praca zbiorowa pod red. pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien być w stanie:

1. opisać metody i zasady rachunkowości,

2. znać różnice i zasady ujęcia bilansowego i podatkowego,

3. wiedzieć jakie obowiązki ciążą na jednostkach i ich kierownikach,

4. wiedzieć jak prowadzić rachunkowość podatkową i bilansową.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. posługiwać się pojęciami z ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych,

2. znać różnice ujęcia w kategoriach podatkowych i bilansowych,

3. ujmować określone zdarzenia w księgach rachunkowych przy uwzględnieniu konsekwencji podatkowych.

Kompetencje społeczne:

Student powinien:

1. Umieć wykorzystać wiedzę z rachunkowości do podejmowania decyzji ekonomicznych,

2. potrafić określić obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych i ich wpływu na odpowiedzialność cywilną, zawodową i karną.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0