Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Propedeutyka rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235460-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka rachunkowości
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-FIR
Punkty ECTS i inne: 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zasady,struktura i zakres ustawy o rachunkowości,pojęcie PSR,MSR,zasady rachunkowości,księgi rachunkowe a podatkowe,wycena,ustalanie wyniku finansowego,zakładowy plan kont,grupa kapitałowa i powiązania,sprawozdania skonsolidowane,usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,badanie,ogłaszanie spr. fin.,inwestycje,wartość firmy,okresy sprawozdawcze,dowody księgowe,działalność oper,inw,fin.Wartość podatk.aktywów i pasywów,obrót w VAT,rezerwy z tytułu odroczonego podatku doch.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest: 1/ zapoznanie studentów z celami i funkcjami rachunkowości 2/ zapoznanie studentów z pojęciami związanymi z rachunkowością przy uwzględnieniu różnic z przepisami podatkowymi, 3) przedstawienie polskich przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ustawa o rachunkowości - w obowiązującej wersji.

K.Grabiński, M.Kedzior, J.Krasodomska, Globalne uwarunkowania rachunkowości. Systemy-procesy-zmiany, PWE, 2013, T.Martyniuk, D.Małkowska, Zaawansowana rachunkowość finansowa, PWE, 2010, I.Olchowicz, A.Tłaczała, Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, Difin 2008; Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją G.K. Świderskiej i W. Więcława, MAC Konsulting, Difin, Warszawa 2009; K.Winiarska (red.), Rachunkowość zaawansowana, wyd. II, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Karmańska A., Benefits and costs of IFRS implementation in the opinion of Polish certified auditors. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 95 (151)/ 2017, s. 147-162.

Literatura uzupełniająca:

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa (wydanie najbardziej aktualne); "Rachunkowość" - miesięcznik; Ryzyko w rachunkowości. praca zbiorowa pod red. A.Karmańskiej, Difin, Warszawa 2008; M.Gmytrasiewicz, U.Kierczyńska, Rezerwy w rachunkowości, Difin, Warszawa 2007; Problemy współczesnej rachunkowości, praca zbiorowa pod red. pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.

Paradygmaty, zmierzch homo economicus, rachunkowość i sprawozdawczość przedsiębiorstwa. Spojrzenie holistyczne, ss. 38-57. W: [red. nauk. Z.Luty] Rachunkowość. Dokonania i przyszłość, SKwP, 2. Kongres Polskiej Rachunkowości, 5-6 czerwca 2017, Warszawa. ISBN 978-83-7228-411-2, s.: 38-57

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien być w stanie:

1. opisać metody i zasady rachunkowości,

2. znać różnice i zasady ujęcia bilansowego i podatkowego,

3. wiedzieć jakie obowiązki ciążą na jednostkach i ich kierownikach,

4. wiedzieć jak prowadzić rachunkowość podatkową i bilansową.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. posługiwać się pojęciami z ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych,

2. znać różnice ujęcia w kategoriach podatkowych i bilansowych,

3. ujmować określone zdarzenia w księgach rachunkowych przy uwzględnieniu konsekwencji podatkowych.

Kompetencje społeczne:

Student powinien:

1. Umieć wykorzystać wiedzę z rachunkowości do podejmowania decyzji ekonomicznych,

2. potrafić określić obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych i ich wpływu na odpowiedzialność cywilną, zawodową i karną.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Karmańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Karmańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Karmańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Karmańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Karmańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Karmańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0