Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie usługami na rynku międzynarodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235230-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0419) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie usługami na rynku międzynarodowym
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Sektor usług dominuje w gospodarce światowej i gospodarkach wielu krajów. Przedmiot ma na celu wzbogacenie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie zarządzania organizacjami usługowymi różnych typów. W szczególności przedmiotem zainteresowania są organizacje zinternacjonalizowane.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest uzmysłowienie studentom najważniejszych wyzwań stacych przed menedżerami organizacji oferujących usługi na rynkach zagranicznych. Niektóre z tych wyzwań odnoszą się do każdej usługowej organizacji, inne są specyficzne dla poszczególnych branż.

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Normann, Zarządzanie usługami. Strategie i przywództwo w biznesie, GWP,, Gdańsk, 2012;

J. Mazur, Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa , 2002

A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008;

K. Rogoziński, A. Panasiuk (red.), Zarządzanie organizacjami usługowymi, Zeszyty Naukowe nr 145, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010

Literatura uzupełniająca:

H. Schultz, Starbucks, Znak, Kraków, 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Studenci dostrzegają specyfikę działalności usługowej i jej wpływ na zarządzanie organizacją usługową.

2. Studenci znają narzędzia służące poprawianiu pozycji konkurencyjnej usługodawców.

3. Studenci rozumieją silne uzależnienie branż usługowych od lokalnego środowiska.

Umiejętności:

1. Studenci potrafią pozyskać informacje na temat zagranicznego rynku usług.

2. Studenci potrafią zaprojektować przedsięwzięcie usługowe na rynku zagranicznym

3. Studenci potrafią monitorować ocenę usługi przez klientów.

Kompetencje społeczne:

1. Studenci doceniają dzielenie się wiedzą i pracę zespołową.

2. Studenci dostrzegają różnorodność i wielokulturowość rynków

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium: 40.00%

referaty/eseje: 50.00%

inne: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Napiórkowska, Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0