Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse behawioralne w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235200-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse behawioralne w praktyce
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ZFP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykłady ilustrowane przykładami i grami decyzyjnymi; studenci będą zachęcani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz dyskusji; w szczególności ceniona będzie zdolność do krytycznego i logicznego myślenia

Pełny opis:

- Dokonać konfrontacji podstaw neoklasycznej teorii finansów z zastrzeżeniami ze strony przedstawicieli finansów behawioralnych

- Przedstawić elementy psychologii poznawczej, głównie heurystyki i zniekształcenia psychologiczne, które mają odniesienie do inwestorów na rynku kapitałowym

- Pokazać jak inklinacje behawioralne wpływają na zachowania inwestorów

- Przedstawić jak irracjonalne zachowania inwestorów mogą wpływać na wycenę aktywów

- Przedyskutować różne anomalie rynkowe i poszukiwać dla nich alternatywnych wyjaśnień na gruncie teorii klasycznej lub według podejścia behawioralnego

- Szukać praktycznych implikacji zniekształceń behawioralnych i anomalii rynkowych dla uczestników rynku kapitałowego (inwestorów, emitentów, regulatorów)

- Wskazać jak uwzględniać niedoskonałości rynku i nieracjonalność inwestorów w budowaniu strategii inwestycyjnych na rynku kapitałowym

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań

2. Szyszka A. (2013), Behavioral Finance and Capital Markets: How Psychology Influences Investors and Corporations, Palgrave Macmillan, New York

Literatura uzupełniająca:

1. Zielonka P. (2006), Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa

2. M. Czerwonka, B. Grolewski (2012), Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, SGH

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studenci wiedzą główne różnice pomiędzy neoklasycznym a behawioralnym widzeniem rynku kapitałowego i rozumieją praktyczne implikacje tych dwóch podejść

Studenci znają elementy psychologii kognitywnej, które dotyczą zachowań inwestorów

Studenci posiadają wiedzę na temat najistotniejszych anomalii rynku kapitałowego

Umiejętności:

Studenci potrafią zastosować wiedzę o zniekształceniach psychologicznych i nieracjonalnym zachowaniu inwestorów do wyjaśnienia różnych anomalii i niedoskonałości rynku kapitałowego

Studenci są świadomi pułapek psychologicznych, których należy unikać przy inwestowaniu i podejmowaniu innych decyzji finansowych

Studenci wiedzą, jak wykorzystać wiedzę o anomaliach rynkowych do budowania strategii inwestycyjnych

Kompetencje społeczne:

Studenci posiadają zdolność do logicznego i krytycznego myślenia.

Dyskusja i wymiana poglądów na forum grupy.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 90.00%

inne: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Szyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Szyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Szyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Szyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0