Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regulacje międzynarodowych rynków finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235130-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Regulacje międzynarodowych rynków finansowych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Wykład przedstawia podstawowe rozwiązania instytucjonalne i regulacyjne mające zapewnić bezpieczne i sprawne funkcjonowanie międzynarodowych i krajowych rynków finansowych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy o rozwiązaniach nadzorczych międzynarodowych rynków finansowych. W czasie wykładu studenci zostaną zaznajomieni zarówno z rozwiązaniami instytucjonalnymi i prawnymi rozwiązaniami mającymi zapewnić sprawne i bezpieczne funkcjonowanie rynków finansowych w wymiarze międzynarodowym jak i krajowym. Przeanalizowane również zostaną propozycje nowych międzynarodowych rozwiązań nadzorczych sformułowane po globalnym kryzysie finansowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J.Madura. Financial Institution and markets. International Ed.9th ed. 2010

S. Heffernan, Modern Banking. J.Wiley& Sons, LDT West Suaaex England 2005

G.J Schinassi, Saufguarding Financial Stability, IMF 2005

Literatura uzupełniająca:

A.Turner, The future of finance: The LSE Report 2010

H. Davies and S. Green, Global Financial Regulation. @nd ed. 2010

Annual Reports of European Central Bank, Basel Committee. International Organisation of Securieties Commission, International Accounting Standard Committee,Committee on Payment and Settlement System, Financial Action Task Force on Money Laundering

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma wiedzę o konieczności przeciwdziałania zagrożeniom na rynkach finansowych.

Student ma wiedzę o systemie globalnego bezpieczeństwa finansowego.

Student ma wiedzę o systemach nadzoru nad segmentami rynku finansowego.

Student ma wiedzę o regulacjach rynków finansowych w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Umiejętności:

Student posiada umiejętności oceny przyjętych rozwiązań w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym

Student umie dokonać analizy skutków ekonomicznych i prawnych przyjętych rozwiązań na szczeblu międzynarodowym i krajowym.

Student potrafi samodzielnie aktualizować i poszerzać wiedzę z obszaru regulacji i bezpieczeństwa na rynkach finansowych.

Kompetencje społeczne:

Student posiada kompetencje z zakresu współpracy w zespole, odpowiedzialności za wynik pracy zespołu.

Student potrafi ocenić społeczne skutki reglacji oraz ich aspekt etyczny.

Student ma wiedzę z zakresu zasad etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu na poziomie międzynarodowym oraz potrafi działać zgodnie z tymi zasadami

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 70.00%

referaty/eseje: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Miklaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Miklaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0