Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kontakty międzykulturowe w turystyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 233340-S
Kod Erasmus / ISCED: 04.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kontakty międzykulturowe w turystyce
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wstępna część konwersatorium poświęcona jest omówieniu podstawowych pojęć z zakresu komunikowania, kultury i kontaktów międzykulturowych. Zasadnicza cześć zajęć przedstawia wieloaspektowe zjawisko komunikacji międzykulturowej, nie tylko w szczególnych relacjach pomiędzy turystami a społecznościami przyjmującymi w wielokulturowym środowisku, ale także szerzej z punktu widzenia krytycznej teorii post-kolonialnej.

Pełny opis:

Celem zajęcie jest umożliwienie studentom rozwijania kompetencji interkulturowych wymaganych w międzynarodowym środowisku życia zawodowego. Poprzez zaznajomienie się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu komunikowania międzykulturowego w ogólności oraz szczegółowymi aspektami komunikowania w turystyce słuchacze kształcą swoje umiejętności w zakresie rozumienia zjawisk i procesów kulturowych, identyfikowania wyzwań kulturowych w turystyce i skutecznego wykorzystania tej wiedzy w praktyce zawodowej i w życiu osobistym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Podemski K., Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005;

Reisinger Y., Turner L., Cross-cultural behaviour in Tourism: Concepts and Analysis, Butterworth-Heinemann, 2002.

Literatura uzupełniająca:

Ćwiklińska J., Wpływ procesów globalizacyjnych na naturę kontaktów międzykulturowych w turystyce, w: Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej, red. E. Dziedzic, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 257-280.

Ćwiklińska J., Tourism as a social phenomenon of intercultural contacts: from modern to postmodern views, w: Geography and Tourism: European Experience, Proceedings of III International Scientific Conference, Lviv 2009, s. 251-261.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

1. opisać proces komunikowania, jego elementy i modele; identyfikować typy, formy i systemy komunikowania;

2. zdefiniować kulturę i scharakteryzować jej elementy; interpretować specyfikę kultur narodowych na podstawie opisanych w literaturze typologii;

3. wyjaśnić naturę kontaktów międzykulturowych w turystyce

Umiejętności:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

1. określić formy kulturowej atrakcyjności dla danego obszaru turystycznego;

2. analizować etapy rozwoju kontaktów międzykulturowych w turystyce i identyfikować zagrożenia kulturowe dla obszarów recepcyjnych, wynikające z rozwoju turystyki;

3. zastosować wiedzę na temat odmienności kulturowej w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym

4. zaprojektować i promować produkt turystyczny uwzględniając zasady odmienności kulturowej

Kompetencje społeczne:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

1. czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne z zakresu komunikowania międzykulturowego;

2. formułować i uzasadniać własne opinie w istotnych kwestiach dotyczących kontaktów międzykulturowych w turystyce, a także prezentować i interpretować poglądy i koncepcje innych;

3. rozwijać własną wrażliwość kulturową

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Koskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Koskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0