Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 232650-S
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-FIR
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-MEN
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-ZFP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Klasyfikacja fuzji i przejęć oraz motywy ich podejmowania. Uczestnicy rynku fuzji i przejęć. Charakterystyka przebiegu transakcji. Aspekty finansowe i prawne fuzji i przejęć. Charakterystyka wybranych fuzji i przejęć.

Pełny opis:

W czasie wykładu studenci zostaną zaznajomieni z procesami fuzji i przejęć, które zmieniają istotnie strukturę władztwa kapitałowego w gospodarce. Istotna cześć wykładu zostanie poświęcona wpływowi transakcji konsolidacyjnych na wartość przedsiębiorstw.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W.Frąckowiak (red.), Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa 2009; J. Korpus (red.), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Kluczowe czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń transakcji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2014; M.Lewandowski (red.), Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIG-Press, Warszawa 2001; G.Aniszewska, Strategie integracji firm w fuzjach i przejęciach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

M. Szymański, B. Nogalski, Obrona przed wrogim przejęciem. Jak ochronić swój biznes, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011; Z.Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003; Harvard Business Review. Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006; R.Machała, Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firm, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student po odbyciu zajęć powinien wiedzieć czym są fuzje i przejęcia, jak wpływają one na przeobrażanie działalności współczesnych przedsiębiorstw.

Student powinien wiedzieć, jakie są metody i zasady wyboru przedsiębiorstwa celu fuzji lub przejęcia.

Student powinien wiedzieć jakich dokonuje się analiz w procesie przejmowania kontroli nad innym przedsiębiorstwem oraz jakie są miary efektywności transakcji fuzji i przejęć.

Umiejętności:

Student powinien umieć oceniać szanse i zagrożenia wynikające z procesów fuzji i przejęć.

Student powinien umieć przeprowadzić analizę konkretnych przypadków fuzji i przejęć.

Student powinien znać i umieć scharakteryzować poszczególne etapy procesu zakupu i sprzedaży przedsiębiorstwa.

Kompetencje społeczne:

Student powinien rozumieć procesy fuzji i przejęcia zarówno w zakresie technicznym, jak i w wymiarze dotyczącym zasobów ludzkich.

Student w ramach rozwiązywania case studies powinien wykazywać zarówno umiejętności samodzielnego prowadzenia analiz i wnioskowania, jak również potrafić efektywnie pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
110

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Gębski, Joanna Korpus, Rafał Tuzimek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Gębski, Joanna Korpus, Rafał Tuzimek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Gębski, Joanna Korpus, Rafał Tuzimek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Gębski, Joanna Korpus, Rafał Tuzimek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Gębski, Joanna Korpus, Rafał Tuzimek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0