Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Herezje ekonomiczne - Przewodnik po alternatywnych teoriach ekonomicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 232540-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Herezje ekonomiczne - Przewodnik po alternatywnych teoriach ekonomicznych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot składa się z dwóch wyraźnie odrębnych części. W pierwszej położono nacisk na omówienie alternatywnych sposobów postrzegania i interpretowania elementarnych kategorii ekonomicznych jak rynek, pieniądz, inflacja, dług (w tym dług publiczny), polityka przemysłowa. Punktem odniesienia będzie tu przede wszystkim myśl post-keynesowska i post-kalecjańska, szeroko ujęte badania nad rozwojem, a także antropologiczne ujęcie Karla Polanyiego i Davida Graebera.

W drugiej części zajęć przedstawione zostaną wybrane szkoły myśli ekonomicznej w kontekście debat nad genezą i naturą kapitalizmu. W pierwszej kolejności zastanowimy się czym jest kapitalizm, czy i czym różni się od gospodarki rynkowej oraz czy należy mówić o jednym czy wielu kapitalizmach. Następnie omówione zostaną przyczyny narodzin kapitalizmu europejskiego. W dalszej kolejności przejdziemy do analizy wybranych nurtów i kierunków współczesnej ekonomii: marksizmu, ekonomii nierówności, ekonomii feministycznej oraz ekonomii e

Pełny opis:

Zajęcia mają dwojaki cel: po pierwsze, zapoznanie studentów i studentek z problematyką nieporuszaną na standardowych kursach ekonomii, zdominowanych przez ekonomię neoklasyczną (tzw. główny nurt ekonomii). Po drugie, zaprezentowanie głębokiej różnorodności współczesnej ekonomii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Chang Ha-J., Ekonomia. Instrukcja obsługi, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

2. Pomyśleć ekonomię od nowa. Przewodnik po głównych nurtach ekonomii heterodoksyjnej, red. L. Fischer, J. Hasell, J.Ch. Proctor, D. Uwakwe, Z. Ward-Perkins, C. Watson, Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań 2018.

3. Rodrik D., Rządy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. Graeber D., Dług. Pierwsze pięć tysięcy lat, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018.

2. Łaski K., Wykłady z makroekonomii. Gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia, red. J. Osiatyński, PTE, Warszawa 2015.

3. Polanyi K., Wielka transformacja, PWN, Warszawa 2011.

4. Wray L.R., Nowoczesna teoria monetarna. Wprowadzenie do makroekonomii suwerennych systemów monetarnych, Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań 2018.

Publikacje własne:

, red. Adam Rogoda, Adriana Skorupska, Marek Wąsiński, Różne oblicza transformacji w Polsce i na świecie : aspekty społeczne, gospodarcze i polityczne,2020;

Adam Rogoda, Dekada nowej ekonomii strukturalnej: czym była i co z niej zostało?, W: Ekonomista,2021;

Adam Rogoda, Polska polityka gospodarcza po 2015 roku w świetle koncepcji państwa rozwojowego,W: red. Marcin Krawczyk, Polska po 2015 roku : gospodarka, społeczeństwo ,2018

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna alternatywne metody analizy roli państwa w gospodarce

Student zna metodologiczne różnice między najważniejszymi szkołami myśli ekonomicznej

Student zna przyczyny sporów i kontrowersji pomiędzy różnymi szkołami myśli ekonomicznej

Student zna podstawowe cechy odróżniające ekonomistów ortodoksyjnych od heterodoksyjnych

Umiejętności:

Student potrafi wskazać metodologiczne źródła odmiennych interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych

Student potrafi identyfikować i przedstawiać najważniejsze współczesne debaty ekonomiczne

Student potrafi określić granice wiedzy ekonomicznej

Kompetencje społeczne:

Student potrafi krytycznie analizować stan publicznych dyskusji na tematy ekonomiczne

Student potrafi aktywnie partycypować w debatach dotyczących współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 100.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 0.00%

projekty: 0.00%

studia przypadków: 0.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Rogoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Rogoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0