Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Turystyka kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 232390-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Turystyka kulturowa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W procesie kształcenia zostanie przekazana wiedza pozwalająca zrozumieć rolę kultury w kształtowaniu i rozwoju rynku turystycznego, jak i wzajemny wpływ zjawiska turystyki na kulturę. Zostaną omówione kwestie potencjału dóbr kultury dla rozwoju turystyki w kontekście krajowym i międzynarodowym, zagadnienia związane z komercjalizacją kultury, a także problematyka wpływu turystyki na kulturę i rozwój społeczno-gospodarczy miejsc docelowych. Przegląd współczesnych form turystyki kulturowej zostanie uzupełniony analizą roli turystyki kulturowej w kontekście rozwoju zrównoważonego (SDGs). Omówione zostaną podstawowe aspekty polityki kulturowej oraz funcjonowania kluczowych krajowych i międzynarodowych instytucji kultury. Zostaną przedyskutowane szanse i zagrożenia wynikające ze zjawiska globalizacji dla kształtu i kierunków rozwoju turystyki kulturowej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką wzajemnych związków gospodarki, kultury i turystyki, wyposażenie ich w wiedzę na temat czynników kształtujących rynek turystyki kulturowej oraz na temat wpływu tej formy turystyki na rozwój społeczno-gospodarczy miejsc docelowych, a także rozwinięcie umiejętności analizowania i prognozowania szans i zagrożeń dla turystyki kulturowej w kontekście bieżących zmian gospodarczych, politycznych, społecznych, technologicznych i klimatycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Buczkowska K. (2008). Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny. Poznań: AWF

2. von Rohrscheidt, M. A. (2021) Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie. Poznań: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

3. von Rohrscheidt, M. A. (2016). Turystyka kulturowa - fenomen, potencjał, prespektywy. Poznań: KulTour

4. Du Cros, H., McKercher, B. (2015). Cultural Tourism. London: Routledge

5. Richards, G. (2007). Cultural Tourism: Global and Local Perspectives. NY: Hayworth

6. Smith, M., Richards, G. (2013). The Routledge Handbook of Cultural Tourism. London: Routledge

Literatura uzupełniająca:

1. Kowalczyk A. (red.) (2008). Turystyka kulturowa. Spojrzenie Geograficzne. Warszawa: UW

2. Leniartek, M. (red.) (2008). Komercjalizm turystyki kulturowej. Wrocław: WSZ

3. Dallen, J.T. (2011). Cultural Heritage and Tourism. Bristol: Channel View Publications

4. Lowenthal, D. (1999). The Past is a Foreign Country. Cambridge, UK: Cambridge

Publikacje własne:

Michał Koskowski, Od faktów do emocji. Turystyka kulturowa wobec technologii Web 5.0, W: Cultural Tourism Scientific Journal,2019;

Michał Koskowski, Key Challenges for Administrators of Built Heritage Tourism Destinations in Poland at the Beginning of the 21st Century, W: Cultural Tourism Scientific Journal,2020;

Michał Koskowski, Segmentacja rynku turystyki kulturowej wobec wybranych zjawisk współczesności,W: red. Teresa Skalska, Segmentacja rynku turystycznego: wybrane aspekty,2020

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ma wiedzę ogólną dotycząca głównych teorii i metod badawczych z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych, oraz nauk o kulturze

ma wiedzę na temat procesów kształtujących rozwój turystyki i hotelarstwa na świecie, zwłaszcza procesów kulturowych

ma wiedzę na temat kulturowych, przestrzennych, prawnych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju turystyki

Umiejętności:

umie oceniać konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw turystycznych, a także wskazywać bariery rozwojowe

umie logicznie wyciągać wnioski oraz formułować sądy na podstawie danych z różnych źródeł również w sytuacji niepełnej informacji

umie samodzielnie ukierunkować swój dalszy proces samokształcenia

Kompetencje społeczne:

wykazuje akceptację i zrozumienie obcych kultur

ma świadomość pełnionej roli zawodowej i społecznej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 70.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 10.00%

projekty: 10.00%

studia przypadków: 10.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Koskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Koskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0