Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia nierówności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231700-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia nierówności
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EKO
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do najważniejszych problemów związanych z analizą nierówności ekonomicznych. Wykład poświęcony jest przede wszystkim problematyce pomiaru nierówności ekonomicznych, przyczyn i konsekwencji nierówności oraz analizie porównawczej tendencji zróżnicowania dochodów w różnych krajach/regionach świata/na świecie (nierówności globalne). Materiał realizowany na wykładzie obejmuje zarówno treści teoretyczne, jak i analizę licznych przykładów empirycznych.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest wprowadzenie do analizy nierówności ekonomicznych i pozyskanie umiejętności sformułowania jasnej, logicznej, konstruktywnej (pisemnej) wypowiedzi na temat wybranego aspektu nierówności ekonomicznych. Cel ten jest realizowany poprzez następujące cele cząstkowe: a) Umiejscowienie nierówności wśród innych zjawisk społeczno-ekonomicznych (ubóstwo, wykluczenie społeczne). b) Przedstawienie głównych problemów związanych z pomiarem i interpretacją nierówności. c) Pokazanie powiązań pomiędzy nierównościami ekonomicznymi a dobrobytem. d) Omówienie determinant i konsekwencji nierówności ekonomicznych. e) Analiza wybranych wymiarów/determinant/aspektów nierówności i dynamiki nierówności ekonomicznych. f) Ukazanie głównych tendencji nierówności dochodów na świecie i według grup krajów, regionów. g) Analiza tendencji i struktury nierówności dochodów w Polsce od początku transformacji systemowej. h) Wsparcie przy przygotowywaniu eseju na temat wybranego aspektu nierówności ekonomicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. The Oxford Handbook of Economic Inequality, (2009), (ed.), W. Salverda, B. Nolan, T. M. Smeeding, Oxford University Press, New York.

Literatura uzupełniająca:

(wybrane pozycje)

1. Addison T., Cornia G. A., (2001), Income distribution policies for faster poverty reduction, WIDER, Discussion Paper No. 2001/93.

2. Amiel Y., Cowell F. A., (1999), Thinking about inequality, Cambridge University Press, Cambridge.

3. Atkinson A. B., (1970), On the measurement of inequality, "Journal of Economic Theory", nr 2, s. 244-263.

4. Atkinson A. B., (1975), The economics of inequality, Clarendon Press, Oxford.

5. Atkinson A. B., (2017), Nierówności. Co da się zrobić?, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

6. Bojer H., (2003), Distributional Justice. Theory and measurement, Routledge Frontiers of Political Economy, London and New York.

7. Cingano F., (2014), Trends in income inequality and its impact on economic growth. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, nr 163, OECD Publishing.

8. Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, (2004), (ed.), S. M. Kot, A. Malawski, A. Węgrzecki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

9. Ferreira F. H. G., (1999), Inequality and economic performance: a brief overview to theories of growth and distribution, World Bank.

10. Handbook of income distribution. Vol. 1, (2000), (ed.), A. B. Atkinson, F. Bourguignon, Elsevier.

11. Handbook of income inequality measurement, (1999), (ed.), J. Silber, Kluwer Academic Publishers, Boston, Massachusetts.

12. Kuznets S., (1955), Economic Growth and Economic Inequality, "American Economic Review", tom 45, nr 1, s 1?28.

13. Lambert P. J., (2001), The distribution and redistribution of income, III wyd., Manchester University Press, Manchester and New York.

14. Milanovic B., (2005), Worlds apart. Measuring international and global inequality, Princeton University Press, Princeton and Oxford.

15. Milanovic B., (2011), The haves and the have-nots. A brief and idiosyncratic history of global inequality?, Basic Books, New York.

16. Milanovic B., (2016), Global inequality: A new approach for the age of globalization, Harvard University Press.

17. OECD, (2015), In It Together: Why Less Inequality Benefits All, OECD Publishing, Paris.

18. Piketty T., (2015), Ekonomia nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

19. Piketty T., (2015), Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

20. Piketty T., (2022), A brief history of equality, The Belknap Press of Harvard Univeristy Press.

21. Piketty T., (2022), Kapitał i ideologia, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

22. Piketty i co dalej? Plan dla ekonomii i nierówności, (2018), (ed.) H. Boushey, J. B. Delong, M. Steinbaum, PWN.

23. Sen A. K., (1997), From income inequality to economic inequality, "Southern Economic Journal", tom 64, nr 2, s. 384-401.

24. Sen A. K., (1995), Inequality reexamined, Russell Sage Foundation, New York, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

25. Sen A. K., (1997), On economic inequality. Expanded edition with a substantial annexe by James E. Foster and Amartya Sen, Oxford University Press, New York.

26. Stiglitz J. E., (2015), Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości?, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

27. Wilkinson R., Pickett K., (2009), The spirit level: why more equal societies almost always do better, Penguin Allen Lane, London.

28. Wilkinson R., Pickett K., (2011), Duch równości. Tam gdzie panuje równość, wszystkim żyje się lepiej, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student:

1. zna i rozumie podstawowe definicje, teorie i metody analizy nierówności ekonomicznych,

2. posiada wiedzę na temat głównych determinant nierówności dochodów i konsekwencji nierówności dochodów z ekonomicznego punktu widzenia,

3. posiada wiedzę na temat głównych tendencji nierówności dochodów na świecie i w poszczególnych regionach świata, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się i struktury nierówności dochodów w Polsce.

Umiejętności:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student umie zrozumieć i podjąć dyskusję na temat nierówności ekonomicznych na podstawie poznanych koncepcji teoretycznych i danych empirycznych.

j.w

j.w

Kompetencje społeczne:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student wykazuje lepsze zrozumienie dla zjawiska nierówności ekonomicznych.

j.w

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 50.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Preferencje - Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia prowadzącego więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Patrycja Graca-Gelert, Marcin Wroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Zajęcia prowadzącego - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Wroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0