Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe przepływy kapitału i wiedzy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231690-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe przepływy kapitału i wiedzy
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wprowadzenie do gospodarki światowej. Główne zagadnienia dotyczące przepływu kapitału (inwestycje bezpośrednie oraz inwestycje portfelowe) i wiedzy jako czynników produkcji. Międzynarodowy podział pracy wpływający na inwestycje bezpośrednie.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie - definicja, główne formy i rodzaje. Przyczyny zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Paradygmat OLI.

Określanie skali inwestycji w wybranym kraju. Korporacje transnarodowe w gospodarce światowej. Obliczanie wskaźnika TNI. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna kraju. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna kraju - studium przypadku. Ścieżka rozwoju inwestycji (net outward investment position) w wybranych krajach i branżach. Obliczanie wskaźnika NOIP. Międzynarodowy przepływy kapitału a bilans płatniczy. Międzynarodowy handel produktami wiedzy - klasyfikacje i implikacje empiryczne.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z przepływami kapitału i wiedzy na świecie. Przedstawienie tych przepływów obejmować będzie trzy aspekty: ich przyczyny, skalę, a także skutki. Obszary te będą pokazane na poziomie makroekonomicznym, czyli jak z punktu widzenia gospodarki można oceniać przepływy kapitału oraz wiedzy i jakie mają one skutki dla kraju i jego polityki gospodarczej. Z kolei ujęcie mikroekonomiczne pozwoli zobaczyć perspektywę przedsiębiorstwa i zrozumieć dlaczego uczestniczy ono w międzynarodowym transferze kapitału i wiedzy, jaka jest skala tego transferu oraz skutki dla firmy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Buckley, Inwestycje zagraniczne, składniki wartości i ocena, PWN, Warszawa 2002.

A. Kuźnar, Międzynarodowy handel produktami wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

E. Chilimoniuk-Przeździecka, Offshoring we współczesnej gospodarce światowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2018.

M.A. Carpenter, S.P. Dunung, International Business: Opportunities and Challenges in a Flattening World, Version 3.0, Flat World, 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna i rozumie istotę poszczególnych rodzajów przepływów kapitału

potrafi analizować procesy gospodarcze związane z przepływami kapitału

rozumie przyczyny i formy przepływu wiedzy

Umiejętności:

potrafi przygotować zbiór danych i argumentów nt. zjawisk gospodarczych związanych z przepływem kapitału i wiedzy

potrafi wyciągać wnioski dotyczące przepływów kapitału i wiedzy w skali międzynarodowej w odniesieniu do pozycji krajów w globalnej gospodarce

umie ocenić pozycję krajów w gospodarce globalnej na podstawie dostępnych danych

Kompetencje społeczne:

posiada kompetencje pracy zespołowej

aktywnie zabiera głos w dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

inne: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

referaty/eseje: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.