Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium z ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231670-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium z ekonomii
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi koncepcjami i narzędziami

nowoczesnej ekonomii, umiejętnościami krytycznego i kompetentnego myślenia o

zagadnieniach ekonomicznych, umiejętnościami oceny współczesnych problemów

gospodarczych, a także zjawisk społecznych mających wpływ na prowadzenie biznesu i

polityki gospodarczej.

Pełny opis:

Przedmiot dostarcza możliwie szerokiej wiedzy ekonomicznej, rozwija umiejętności analizy

ekonomicznej z zastosowaniem stosownych narzędzi i modeli, krytycznego myślenia o

problemach gospodarczych, a także umiejętności oceny bieżących wydarzeń społeczno-gospodarczych,

które wpływają na biznes i decyzje polityczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Samuelson, W. Nordhaus (1998), Ekonomia, Warszawa: PWN.

2. B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk (1998), Współczesne nurty teorii

makroekonomii, Warszawa: PWN.

3. B. Czarny, R. Rapacki (2002), Podstawy ekonomii, Warszawa: PWE.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Garbicz, E. Golachowski, Elementarne modele makroekonomiczne, Warszawa: SGH

(wydanie najnowsze).

4

2. R. Barro, X. Sala-i-Martin (2004), Economic Growth, Cambridge ? London: The MIT Press.

3. O. Blanchard (2009), Macroeconomics, Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.

4. N. Mankiw, D. Romer, D. Weil (1992), A Contribution to the Empirics of Economic

Growth, ?Quarterly Journal of Economics?, 107, pp. 407-437.

5. R. Dornbusch, S. Fischer, R. Startz (2001), Macroeconomics, International Edition, New

York: McGraw-Hill.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student:

1. orientuje się w najważniejszych zagadnieniach dotyczących

współczesnej gospodarki;

2. ma wiedzę na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej wpływającej na prowadzenie biznesu i polityki gospodarczej;

3. poznaje główne czynniki kształtujące rozwój rynków i całej

gospodarki;

4. orientuje się w głównych koncepcjach i narzędziach

ekonomicznych;

Umiejętności:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student:

1. umie krytycznie odnieść się do dyskusji na temat bieżących

problemów gospodarczych;

2. umie krytycznie ocenić stosowane narzędzia ekonomiczne;

3. rozumie wyzwania związane z prowadzeniem biznesu i polityki gospodarczej;

4. potrafi krytycznie analizować szerszą sytuację społecznoekonomiczną, także w kontekście międzynarodowym.

Kompetencje społeczne:

Po ukończeniu zajęć student:

1. zwiększy swoją wrażliwość na złożoność problemów

gospodarczych;

2. potrafi kompetentnie zabrać głos w dyskusji na temat zjawisk społeczno-gospodarczych;

3. kompetentnie śledzi doniesienia medialne na temat

funkcjonowania gospodarki.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ireneusz Dąbrowski, Ewa Gałecka-Burdziak, Bożena Horbaczewska, Adam Karbowski, Dariusz Malinowski, Mariusz Próchniak, Bartosz Sternal, Konrad Walczyk, Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ireneusz Dąbrowski, Agnieszka Domańska, Ewa Gałecka-Burdziak, Marek Góra, Bożena Horbaczewska, Dariusz Malinowski, Mariusz Próchniak, Hanna Rachoń, Bartosz Sternal, Konrad Walczyk, Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0