Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

e-Zdrowie (przedmiot w partnerstwie z Grupą LUX MED)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231130-S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: e-Zdrowie (przedmiot w partnerstwie z Grupą LUX MED)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-EBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wpływ cyfrowej transformacji na zmianę paradygmatu ochrony zdrowia. Kluczowe elementy w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań e-zdrowia. Przegląd produktów e-zdrowia dedykowanych różnym segmentom ochrony zdrowia (perspektywa pacjenta, zawodów medycznych, podmiotu leczniczego i państwa). Zagadnienia etyczne, prawne i ekonomiczne e-zdrowia. Wdrażanie e-zdrowia do finansowania publicznego i doświadczenia międzynarodowe w tym zakresie. Przyszłość e-zdrowia.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do zrozumienia i wykorzystywania nowoczesnych technologii w sektorze ochrony zdrowia. Uczestnicy zajęć poznają specyfikę rozwiązań e-zdrowia i telemedycyny, obszary ich zastosowań, a także zakres oddziaływania na poszczególnych uczestników tego systemu. Uzyskana wiedza i umiejętności będą stanowić podstawę do podjęcia pracy w obszarze nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia zarówno w jednostkach odpowiedzialnych za politykę zdrowotną (np. instytucje rządowe odpowiedzialne za cyfryzację, organizacje certyfikujące), w podmiotach systemu ochrony zdrowia (np. szpital, zakład ubezpieczeń), jak również w podmiotach komercyjnych zajmujących się wytwarzaniem i wdrażaniem rozwiązań cyfrowych dla ryku zdrowia i stylu życia. Zajęcia z dużym udziałem praktyki, prowadzone w partnerstwie z Grupą LUX MED.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Rodrigues J., Compte S. S., Díez I. (2016), e-Health Systems. Theory and Technical Applications, ISTE Press - Elsevier.;

Valeri, L., Giesen, D., Jansen, P., & Klokgieters, K. (2010). Business models for eHealth. Cambridge, UK: RAND Europe and Capgemini Consulting;

E-health care information systems. An introduction for students and professionals (2005), Tan J. (ed.), Jossey-Bass a Wiley Imprint;

artykuły z journala "Telemedicine and e-Health" przekazywane bieżąco w czasie wykładu; Ministerstwo Zdrowia (2019), E-zdrowie: korzyści wyzwania, strategia informatyzacji (raport).

Literatura uzupełniająca:

Więckowska B., Byszek K., Czynniki wpływające na rozwój e-zdrowia [w:] Gospodarka i społeczeństwo - nowe pytania i stare odpowiedzi, M. Krawczyk (red.), Oficyna Wydawnicza SGH (w druku);

P5 eHealth: An agenda for the health technologies of the future (2020), Pravettoni G., Triberti S. (eds.), Springer;

Czerwiński A. M., Więckowska B. (2018), Location-allocation model for external beam radiotherapy as an example of an evidence-based management tool implemented in healthcare sector in Poland, Radiotherapy and Oncology, Volume 127, Issue 1, April, s. 154-160;

Więckowska B., Mapy potrzeb zdrowotnych jako instrument płatnika w racjonalizowaniu systemu ochrony zdrowia, PWN, Warszawa 2018, ss. 313;

The e-medicine, e-health, m-health, telemedicine, and telehealth handbook. Volume II, Telehealth and mobile health (2016), Eren H., Webster J. (eds.), CRC Press.

Więckowska B., Dagiel J., Koń B., Urbański F. (2015), Sources and Quality of Cancer Epidemiological Data in Poland - Data Analysis Methodology, [w:] Medical treatment in Poland:analysis and models Volume I: Oncology, B. Więckowska (red.), Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, s.87-108;

Kimble C. Business Models for E-Health: Evidence From Ten Case Studies. Global Business and Organizational Excellence, 34(4), 2015, pp. 18-30

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student wie co oznacza e-zdrowie i w jakich obszarach systemu ochrony zdrowia jest ono wykorzystywane

Student zna proces tworzenia rozwiązań w zakresie e-zdrowia

Student zna zakres wdrożenia e-zdrowia do polskiego systemu ochrony zdrowia oraz doświadczenia międzynarodowe.

Umiejętności:

Student potrafi uzasadnić możliwość wdrożenia e-zdrowia w danym obszarze sektora ochrony zdrowia

Student umie ocenić krytycznie proponowane rozwiązanie w zakresie e-zdrowia

Student potrafi zdefiniować elementy procesu e-zdrowia w określonym zakresie implementacji

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do dyskusji na temat zasadności wdrażania rozwiązań e-zdrowia w systemie ochrony zdrowia

Student jest gotów do oceny zmian zachodzących w systemie ochrony zdrowia

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 50.00%

egzamin testowy: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.