Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231000-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treść zajęć obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych ze stosowaniem koncepcji marketingu w turystyce. Szczególny nacisk położono na zagadnienia związane z tworzeniem i wprowadzaniem na rynek produktów turystycznych, zastosowaniem zasad i narzędzi marketingu w działalności MSP oraz stosowaniem nowoczesnych technologii, zwłaszcza Internetu.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z szerokim zestawem zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z wdrażaniem koncepcji marketingu w turystyce. Przygotowanie ich do samodzielnego poszukiwania rozwiązań problemów związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarki turystycznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

L. Mazurkiewicz, Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa 2002; Marketing w turystyce i rekreacji, A. Panasiuk (red.), Wyd. Naukowe PWN, PWN, Warszawa 2013;

Literatura uzupełniająca:

A. Payne, Marketing usług, PWN, Warszawa 1997; J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2002; Ch. Holloway, Ch. Robinson, Marketing w turystyce, PWE Warszawa 1997; J. Mazur, Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2002; Z. Kędzior, K. Karcz, Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 1996 (lub następne wydania).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna zasady marketingu i rozumie mechanizm ich stosowania w podmiotach gospodarki turystycznej.

2. Student dysponuje wiedzą na temat zachowań konsumentów na rynku turystycznym

3. Student zna zasady przygotowania i wdrażania strategii marketingowych w zakresie usług turystycznych i rekreacyjnych.

Umiejętności:

1. Student potrafi samodzielnie analizować sytuację w podmiocie gospodarki turystycznej i planować stosowanie narzędzi marketingowych w celu ich rozwiązania.

2. Student umie w twórczy sposób budować produkty turystyczne i wprowadzać je rynek

3. Student potrafi aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów z zakresu marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych

Kompetencje społeczne:

1. Student potrafi podejmować współpracę z innymi osobami w celu rozwiązania problemów i wypracowania wspólnych strategii działania.

2. Student wykazuje umiejętność samodzielnego uczenia się

Metody i kryteria oceniania:

inne: 10.00%

projekty: 80.00%

studia przypadków: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Dziedzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Dziedzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0