Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samorząd i polityka lokalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 230410-S Kod Erasmus / ISCED: 10.6 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Samorząd i polityka lokalna
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W programie przedmiotu znajdą się tematy dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego: podstawy prawne (najważniejsze akty prawne go dotyczące), najważniejszych pojęć z nim związanych, organów, zadań i uwarunkowań działania gmin, powiatów oraz miast na prawach powiatu, finansowania i nadzoru nad samorządem. W dalszej części zawarte zostanie omówienie zasad i wyników wyborów samorządowych oraz kształtowania się systemów partyjnych na różnych szczeblach, a także przedstawienie narzędzi demokracji bezpośredniej i partycypacji publicznej. W ofercie zawarto przegląd ustrojów i systemów samorządowych w Europie oraz zagadnienia dotyczące współpracy samorządów z ich odpowiednikami z innych państw. W końcowej części programu znajdują się kwestie dotyczące rozwoju lokalnego, jego generowania i współpracy z partnerami biznesowymi. W podsumowaniu przedstawione zostaną perspektywy rozwoju samorządu lokalnego w Polsce i bilans jego dokonań.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce. Przedstawione zostaną najważniejsze akty prawne, zasady działania samorządów, jednostki samorządu na różnych szczeblach i ich organy. Omówione zostaną zadania samorządu lokalnego, sposób ich realizacji, a także finanse samorządowe i związane z nimi problemy. Dokonany zostanie również przegląd ustrojów samorządowych w innych państwach europejskich oraz współpraca międzynarodowa jednostek samorządowych. Studenci będą mogli poznać zasady wyborów samorządowych, lokalne systemy partyjne, a także mechanizmy polityki lokalnej. Przekazana im zostanie również wiedza w kwestiach dotyczących rozwoju lokalnego, inwestycji samorządowych, zarządzania w samorządzie oraz współpracy z biznesem i dialogu z obywatelami.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Izdebski, H., Samorząd terytorialny: pionowy podział władzy, Warszawa, 2020, ss. 337.

Lipowicz, I., Samorząd terytorialny XXI wieku, Warszawa, 2019, ss. 362.

Gawłowski R., Machalski P., Makowski K., Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej, Warszawa 2017, ss. 300.

Jarosz A., Samorząd miejski jako sfera podmiotów politycznych w procesie transformacji ustrojowej. Rostock i Toruń w ujęciu porównawczym (1990-2014), Toruń 2015, ss. 337.

Literatura uzupełniająca:

Raport o stanie polskich miast: Partycypacja publiczna, Pistelok P., Martela B. (red.), Warszawa-Kraków 2019, ss. 186.

Zielińska E., Kraszewski D., Narzędzia partycypacji lokalnej w Polsce w latach 2014-2017. Konsultacje społeczne, inicjatywa lokalna, inicjatywa uchwałodawcza, Warszawa 2019, ss. 28.

Misiąg W., Finanse samorządowe po 25 latach - stan i rekomendacje, Warszawa, 2015, ss. 48.

Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej, Czuryk M., Karpiuk M., Kostrubiec J. (red.), Warszawa 2015, ss. 442.

Machalski, P., Europa samorządna: samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej, Toruń 2018, ss. 254.

Demokracja lokalna w państwach Europy, Bokszczanin I., Mirska A. (red.), Warszawa 2014, ss. 369.

Polityka lokalna: właściwości, determinanty, podmioty, Ganowicz E. (red.), Rubisz L. (red.), Toruń 2008, ss. 364.

Jarosz A., Polska lokalna - aktorzy i działanie samorządu terytorialnego, "Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie", nr 4, 2016, ss. 33-36.

Jarosz A., Polska lokalna - struktury samorządu terytorialnego, "Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie", nr 3, 2016, ss. 34-39.

Publikacje własne:

Plecka D., Ilciów A., Jarosz A.J., Młodzik L., Młyńczyk Ł., Ratke-Majewska A., Springer B., Zaradny R., System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane aspekty, Toruń 2020, ss. 253.

Gawłowski R., Jarosz A.J., Infrastruktura partycypacji społecznej. Pojęcie i wykorzystanie w polskich miastach, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 4, 2019, ss. 75-94.

Jarosz A., Powiat w Polsce - dysfunkcjonalne rozwiązania i propozycje zmian, [w:] 20 lat reformy samorządu terytorialnego. Próba ewaluacji, Fordoński A., Lewandowski A., Radomski G., Płock 2019, ss. 95-122

Jarosz A., Granice modernizacji. Jak długo polskie miasta mogą inwestować?, [w:] Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie, Jarosz A., Springer B. (red.), "Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji", tom 4, Zielona Góra 2018, s. 353-366.

Jarosz A., Miasto na prawach powiatu - analiza porównawcza w perspektywie europejskiej, [w:] Lokalny samorząd terytorialny w aspekcie międzynarodowym, Faliński S. (red.), Siedlce 2018, ss. 71-102.

Jarosz A., Powiat w Polsce na tle rozwiązań europejskich, [w:] Powiat w Polsce. Problemy i wyzwania szczebla ponadgminnego, Jarosz A., Springer B., "Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji", tom 3, Zielona Góra 2017, ss. 183-206.

Jarosz A., Jednostki pomocnicze w miastach województwa kujawsko-pomorskiego [w:] Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania, Jarosz A., Springer B. (red.), "Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji",

tom 1, Zielona Góra 2014, ss. 127-151.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Przekazywana wiedza dotyczy samorządu terytorialnego, mechanizmów polityki lokalnej oraz zarządzania gminą, miastem i powiatem.

Konwersatorium koncentruje się na współczesnych problemach samorządu terytorialnego (jak kształtowały się jego struktury, jak wyglądają struktury samorządowe w innych państwach, jak zmienia się samorząd) oraz polityki lokalnej (jakie trendy można zaobserwować w wyborach lokalnych, z jakimi problemami i wyzwaniami konfrontują się lokalni politycy i urzędnicy, w jaki sposób współpracują z otoczeniem - biznesem i mieszkańcami).

Wiedza oparta jest o najważniejsze badania naukowe z różnych dyscyplin dotyczących samorządu terytorialnego.

Umiejętności:

Po ukończeniu zajęć student potrafi przedstawić strukturę samorządu terytorialnego, najważniejsze akty prawne go dotyczące, organy oraz sposób ich wyboru.

Student potrafi wskazać najważniejsze obszary aktywności samorządu, jego zadania oraz sposoby ich realizacji.

Student potrafi wskazać najważniejsze trendy i procesy ujawniające się w polityce lokalnej oraz zna specyfikę zarządzania gminą, miastem i powiatem.

Kompetencje społeczne:

Student rozwija umiejętności współpracy i pracy w grupie oraz kultury debaty i dyskusji.

Student rozwija także umiejętności prezentacji, krytycznej oceny prezentowanych treści oraz kreatywnego myślenia i argumentowania.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 70.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 30.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.